—————————————————————-
Οδηγίες για την απόσυρση
—————————————————————-

Δικαίωμα αποχώρησης στην Ε.Ε
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο. Η περίοδος υπαναχώρησης θα λήξει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αποκτάτε, ή τρίτο μέρος εκτός του μεταφορέα και υποδεικνύεται από εσάς, αποκτά φυσική κατοχή των αγαθών. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε

Φίρμα Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
Αυστρία
E-Mail: info@digital-pinball.com

της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή e-mail). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης. Συνέπειες της υπαναχώρησης Εάν υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή σας για έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τύπο παράδοσης τυπική παράδοση που προσφέρεται από εμάς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε τέτοια αποζημίωση χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με καμία χρέωση ως αποτέλεσμα αυτής της αποζημίωσης. Μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε στείλει πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι το νωρίτερο. Θα στείλετε πίσω τα αγαθά ή θα τα παραδώσετε σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας κοινοποιήσατε την υπαναχώρηση σας από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε πίσω τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Θα πρέπει να επιβαρυνθείτε με το άμεσο κόστος της επιστροφής των αγαθών. Είστε υπεύθυνοι μόνο για τυχόν μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτουν από το χειρισμό, εκτός από αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης (συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

Φίρμα Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
Αυστρία
E-Mail: info@digital-pinball.com

————–
Εγώ/εμείς (*) ειδοποιώ ότι εγώ/εμείς (*) αποσύρομαι από/μας (*) σύμβαση πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*), – Παραγγέλθηκε στις ( *)/λήφθηκε στις (*), – Όνομα καταναλωτή(ών), – Διεύθυνση καταναλωτή(ών), – Υπογραφή καταναλωτή(ών) (μόνο εάν αυτό το έντυπο έχει κοινοποιηθεί σε χαρτί), – Ημερομηνία
————–

—————————————————————-
Widerrufsbelehrung
—————————————————————-

Widerrufsrecht in der EU
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. καπέλο. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Φίρμα Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
Αυστρία
E-Mail: info@digital-pinball.com

mittels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist απουσία. Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; στο keinem Φθινόπωρο werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mitrenzhnücken.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

Φίρμα Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
Αυστρία
E-Mail: info@digital-pinball.com

————–
Hiermit widerufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) – Bestellt am (*)/erhalten am (* ) – Όνομα des/der Verbraucher(s) – Anschrift des/der Verbraucher(s) – Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) – Datum ___________ (*) Unzutreffendes streichen.
————–

elEL