Πολιτική ακύρωσης

Ανακοίνωση για τους καταναλωτές σχετικά με την ακύρωση συμβάσεων για αγαθά που παρέχονται σε μία μόνο αποστολή

Πολιτική ακύρωσης
Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ολοκληρώνει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που ως επί το πλείστον δεν μπορούν να αποδοθούν σε καμία επαγγελματική δραστηριότητα είτε εμπορικής είτε αυτοαπασχολούμενης φύσης στην οποία ασκεί.

Δικαίωμα ακύρωσης
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση χωρίς να αναφέρετε λόγους εντός μιας περιόδου ακύρωσης δεκατεσσάρων ημερών που αρχίζει την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που έχετε ορίσει (δεν μπορείτε να ορίσετε τον μεταφορέα) παραλάβατε τα αγαθά. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε (παρακαλούμε εισάγετε: όνομα/εταιρεία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email, αριθμό φαξ (εάν έχετε)) για την απόφασή σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση μέσω μιας σαφούς δήλωσης (π.χ. με τη μορφή επιστολής που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή email). Μπορείτε –αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι– να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο φόρμας ακύρωσης που επισυνάπτεται στην παρούσα πολιτική ακύρωσης. Θα θεωρηθεί ότι έχετε συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα περίοδο ακύρωσης εάν η επιστολή, το φαξ ή το email σας που μας ειδοποιεί για τη χρήση του δικαιώματος ακύρωσης έχει σταλεί πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες ακύρωσης
Εάν ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση, υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, αλλά εξαιρουμένων των πρόσθετων εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επιλογής διαφορετικής επιλογής αποστολής από την τυπική επιλογή αποστολής με το χαμηλότερο κόστος που προσφέρουμε) χωρίς καθυστέρηση και εντός μέγιστης περιόδου δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία λήψης της επιστολής, του φαξ ή του email σας που μας ειδοποιεί για την ακύρωση της σύμβασης. Η εξόφληση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μαζί σας. σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με τέλη σε σχέση με την εξόφληση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή έως ότου λάβουμε την παραλαβή των επιστρεφόμενων αγαθών ή έως ότου προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά (όποιο και αν είναι το προγενέστερο χρονικό σημείο). Απαιτείται να μας επιστρέψετε τα αγαθά χωρίς καθυστέρηση και εντός μέγιστης περιόδου δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ειδοποιήσατε την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Θα θεωρηθεί ότι έχετε συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα περίοδο επιστροφών εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών.

Είστε υπεύθυνοι για το άμεσο κόστος της επιστροφής των αγαθών.
Είστε υπεύθυνοι για τυχόν υποτίμηση της αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απόσβεση αποδίδεται στον μη ουσιώδη χειρισμό των αγαθών από εσάς για σκοπούς άλλους από την επαλήθευση της φύσης, των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητάς τους.

Πρότυπο φόρμας ακύρωσης
(Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω σε εμάς.)

προς την:

Φίρμα Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
Αυστρία
info@digital-pinball.com

– Εγώ/εμείς (*) ακυρώνω με το παρόν τη σύμβαση που έχω συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/ την παράδοση της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
– Παραγγελία (*)/Παραλήφθηκε (*)
– Όνομα καταναλωτή(ών)
– Διεύθυνση καταναλωτή(ών)
– Υπογραφή καταναλωτή(ών) (απαιτείται μόνο εάν η ακύρωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή)
– Ημερομηνία
——————————————
(*) Διαγραφή κατά περίπτωση.

Αποκλεισμός και πρόωρη λήξη του δικαιώματος ακύρωσης
Το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για τις συμβάσεις
προμήθεια αγαθών που δεν είναι προκατασκευασμένα και των οποίων η κατασκευή καθορίζεται είτε από τις επιλογές που επιλέγονται και τους σκοπούς που προορίζονται από τον καταναλωτή είτε σαφώς προσαρμοσμένες στις προσωπικές απαιτήσεις του καταναλωτή·
την παράδοση αγαθών που μπορεί να καταστραφούν γρήγορα ή γρήγορα να υπερβούν την ημερομηνία λήξης τους·
η προμήθεια αλκοολούχων ποτών για τα οποία είχε συμφωνηθεί τιμή κατά τη σύναψη της σύμβασης αλλά η παράδοση μπορεί να γίνει το νωρίτερο μόνο 30 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης και των οποίων η τρέχουσα αξία υπόκειται σε διακυμάνσεις στην αγορά κατά την οποία ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή.
η προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών ή γυαλιστερών περιοδικών, με εξαίρεση εκείνων για τα οποία υπάρχει συνδρομή. Το δικαίωμα ακύρωσης λήγει πρόωρα στην περίπτωση συμβάσεων για την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών που, για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, κρίνονται ακατάλληλα για επιστροφή στο βαθμό που η σφραγίδα τους έσπασε μετά την παράδοση· για την προμήθεια αγαθών τα οποία, ως αποτέλεσμα της φύσης τους, αναμείχθηκαν άρρηκτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση· η προμήθεια ηχογραφήσεων ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή σε σφραγισμένη συσκευασία, εφόσον Η σφραγίδα τους αφαιρέθηκε μετά την παράδοση.

Ειδοποίηση για τους καταναλωτές σχετικά με την ακύρωση συμβάσεων για την προμήθεια πολλαπλών αγαθών που παραγγέλθηκαν ως μία παραγγελία αλλά παραδίδονται χωριστά

Πολιτική ακύρωσης
Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ολοκληρώνει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που ως επί το πλείστον δεν μπορούν να αποδοθούν σε καμία επαγγελματική δραστηριότητα είτε εμπορικής είτε αυτοαπασχολούμενης φύσης στην οποία ασκεί.

Δικαίωμα ακύρωσης
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογήσετε εντός μιας περιόδου ακύρωσης δεκατεσσάρων ημερών που αρχίζει την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που έχετε ορίσει (δεν μπορείτε να ορίσετε τον μεταφορέα) θα παραλάβετε τα τελευταία αγαθά. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε ([εισαγάγετε: όνομα/εταιρεία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email, αριθμό φαξ (εάν έχετε), μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον σύντομο κωδικό και να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση στο Ρυθμίσεις EN]) της απόφασής σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση μέσω μιας σαφούς δήλωσης (π.χ. με τη μορφή επιστολής που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή email). Μπορείτε –αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι– να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο φόρμας ακύρωσης που επισυνάπτεται στην παρούσα πολιτική ακύρωσης. Θα θεωρηθεί ότι έχετε συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα περίοδο ακύρωσης εάν η επιστολή, το φαξ ή το email σας που μας ειδοποιεί για τη χρήση του δικαιώματος ακύρωσης έχει σταλεί πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες ακύρωσης
Εάν ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση, υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, αλλά εξαιρουμένων των πρόσθετων εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επιλογής διαφορετικής επιλογής αποστολής από την τυπική επιλογή αποστολής με το χαμηλότερο κόστος που προσφέρουμε) χωρίς καθυστέρηση και εντός μέγιστης περιόδου δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία λήψης της επιστολής, του φαξ ή του email σας που μας ειδοποιεί για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Η εξόφληση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μαζί σας. σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με τέλη σε σχέση με την εξόφληση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή έως ότου λάβουμε την παραλαβή των επιστρεφόμενων αγαθών ή έως ότου προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά (όποιο και αν είναι το προγενέστερο χρονικό σημείο). Απαιτείται να μας επιστρέψετε τα αγαθά χωρίς καθυστέρηση και εντός μέγιστης περιόδου δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ειδοποιήσατε την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Θα θεωρηθεί ότι έχετε συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα περίοδο επιστροφών εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών.

Είστε υπεύθυνοι για το άμεσο κόστος της επιστροφής των αγαθών. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν υποτίμηση της αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απόσβεση αποδίδεται στον μη ουσιώδη χειρισμό των αγαθών από εσάς για σκοπούς άλλους από την επαλήθευση της φύσης, των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητάς τους.

Πρότυπο φόρμας ακύρωσης
(Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω σε εμάς.)

προς την:

Φίρμα Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
Αυστρία
info@digital-pinball.com

– Εγώ/εμείς (*) ακυρώνω με το παρόν τη σύμβαση που έχω συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/ την παράδοση της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
– Παραγγελία (*)/Παραλήφθηκε (*)
– Όνομα καταναλωτή(ών)
– Διεύθυνση καταναλωτή(ών)
– Υπογραφή καταναλωτή(ών) (απαιτείται μόνο εάν η ακύρωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή)
– Ημερομηνία
——————————————
(*) Διαγραφή κατά περίπτωση.

Αποκλεισμός και πρόωρη λήξη του δικαιώματος ακύρωσης
Το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για συμβάσεις προμήθειας αγαθών που δεν είναι προκατασκευασμένα και των οποίων η κατασκευή καθορίζεται είτε από τις επιλογές που έχει επιλέξει και τους σκοπούς που επιδιώκει ο καταναλωτής είτε σαφώς προσαρμοσμένη στις προσωπικές απαιτήσεις του καταναλωτή.
την παράδοση αγαθών που μπορεί να καταστραφούν γρήγορα ή γρήγορα να υπερβούν την ημερομηνία λήξης τους·
η προμήθεια αλκοολούχων ποτών για τα οποία είχε συμφωνηθεί τιμή κατά τη σύναψη της σύμβασης αλλά η παράδοση μπορεί να γίνει το νωρίτερο μόνο 30 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης και των οποίων η τρέχουσα αξία υπόκειται σε διακυμάνσεις στην αγορά κατά την οποία ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή.
η προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών ή γυαλιστερών περιοδικών, με εξαίρεση εκείνων για τα οποία υπάρχει συνδρομή. Το δικαίωμα ακύρωσης λήγει πρόωρα στην περίπτωση συμβάσεων για την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών που, για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, κρίνονται ακατάλληλα για επιστροφή στο βαθμό που η σφραγίδα τους έσπασε μετά την παράδοση· για την προμήθεια αγαθών τα οποία, ως αποτέλεσμα της φύσης τους, αναμείχθηκαν άρρηκτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση· η προμήθεια ηχογραφήσεων ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή σε σφραγισμένη συσκευασία, εφόσον Η σφραγίδα τους αφαιρέθηκε μετά την παράδοση.

Ειδοποίηση για τους καταναλωτές σχετικά με την ακύρωση συμβάσεων για αγαθά που παρέχονται σε πολλαπλές αποστολές ή ανταλλακτικά

Πολιτική ακύρωσης
Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ολοκληρώνει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που ως επί το πλείστον δεν μπορούν να αποδοθούν σε καμία επαγγελματική δραστηριότητα είτε εμπορικής είτε αυτοαπασχολούμενης φύσης στην οποία ασκεί.

Δικαίωμα ακύρωσης
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογήσετε εντός μιας περιόδου ακύρωσης δεκατεσσάρων ημερών που αρχίζει την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που έχετε ορίσει (δεν μπορείτε να ορίσετε τον μεταφορέα) λάβετε την απόδειξη της τελευταίας αποστολής ή το τελευταίο μέρος των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε ([εισαγάγετε: όνομα/εταιρεία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email, αριθμό φαξ (εάν έχετε), μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον σύντομο κωδικό και να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση στο Ρυθμίσεις EN]) της απόφασής σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση μέσω μιας σαφούς δήλωσης (π.χ. με τη μορφή επιστολής που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή email). Μπορείτε –αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι– να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο φόρμας ακύρωσης που επισυνάπτεται στην παρούσα πολιτική ακύρωσης. Θα θεωρηθεί ότι έχετε συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα περίοδο ακύρωσης εάν η επιστολή, το φαξ ή το email σας που μας ειδοποιεί για τη χρήση του δικαιώματος ακύρωσης έχει σταλεί πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες ακύρωσης
Εάν ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση, υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, αλλά εξαιρουμένων των πρόσθετων εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επιλογής διαφορετικής επιλογής αποστολής από την τυπική επιλογή αποστολής με το χαμηλότερο κόστος που προσφέρουμε) χωρίς καθυστέρηση και εντός μέγιστης περιόδου δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία λήψης της επιστολής, του φαξ ή του email σας που μας ειδοποιεί για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Η εξόφληση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μαζί σας. σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με τέλη σε σχέση με την εξόφληση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή έως ότου λάβουμε την παραλαβή των επιστρεφόμενων αγαθών ή έως ότου προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά (όποιο και αν είναι το προγενέστερο χρονικό σημείο). Απαιτείται να μας επιστρέψετε τα αγαθά χωρίς καθυστέρηση και εντός μέγιστης περιόδου δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Θα θεωρηθεί ότι έχετε συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα περίοδο επιστροφών εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών.

Είστε υπεύθυνοι για το άμεσο κόστος της επιστροφής των αγαθών. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν υποτίμηση της αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απόσβεση αποδίδεται στον μη ουσιώδη χειρισμό των αγαθών από εσάς για σκοπούς άλλους από την επαλήθευση της φύσης, των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητάς τους.Πρότυπο φόρμας ακύρωσης(Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω σε εμάς.)

προς την:

Φίρμα Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
Αυστρία
info@digital-pinball.com

– Εγώ/εμείς (*) ακυρώνω με το παρόν τη σύμβαση που έχω συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/ την παράδοση της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
– Παραγγελία (*)/Παραλήφθηκε (*)
– Όνομα καταναλωτή(ών)
– Διεύθυνση καταναλωτή(ών)
– Υπογραφή καταναλωτή(ών) (απαιτείται μόνο εάν η ακύρωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή)
– Ημερομηνία
——————————————
(*) Διαγραφή κατά περίπτωση.

Αποκλεισμός και πρόωρη λήξη του δικαιώματος ακύρωσης
Το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για τις συμβάσεις
προμήθεια αγαθών που δεν είναι προκατασκευασμένα και των οποίων η κατασκευή καθορίζεται είτε από τις επιλογές που επιλέγονται και τους σκοπούς που προορίζονται από τον καταναλωτή είτε σαφώς προσαρμοσμένες στις προσωπικές απαιτήσεις του καταναλωτή·
την παράδοση αγαθών που μπορεί να καταστραφούν γρήγορα ή γρήγορα να υπερβούν την ημερομηνία λήξης τους·
η προμήθεια αλκοολούχων ποτών για τα οποία είχε συμφωνηθεί τιμή κατά τη σύναψη της σύμβασης αλλά η παράδοση μπορεί να γίνει το νωρίτερο μόνο 30 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης και των οποίων η τρέχουσα αξία υπόκειται σε διακυμάνσεις στην αγορά κατά την οποία ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή.
η προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών ή γυαλιστερών περιοδικών, με εξαίρεση εκείνων για τα οποία υπάρχει συνδρομή. Το δικαίωμα ακύρωσης λήγει πρόωρα στην περίπτωση συμβάσεων για την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών που, για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, κρίνονται ακατάλληλα για επιστροφή στο βαθμό που η σφραγίδα τους έσπασε μετά την παράδοση· για την προμήθεια αγαθών τα οποία, ως αποτέλεσμα της φύσης τους, αναμείχθηκαν άρρηκτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση· η προμήθεια ηχογραφήσεων ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή σε σφραγισμένη συσκευασία, εφόσον Η σφραγίδα τους αφαιρέθηκε μετά την παράδοση.

Ανακοίνωση για τους καταναλωτές σχετικά με την ακύρωση των συμβάσεων για την τακτική προμήθεια αγαθών σε καθορισμένη περίοδο

Πολιτική ακύρωσης
Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ολοκληρώνει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που ως επί το πλείστον δεν μπορούν να αποδοθούν σε καμία επαγγελματική δραστηριότητα είτε εμπορικής είτε αυτοαπασχολούμενης φύσης στην οποία ασκεί.

Δικαίωμα ακύρωσης
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση χωρίς να αναφέρετε λόγους εντός μιας περιόδου ακύρωσης δεκατεσσάρων ημερών που αρχίζει την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που έχετε ορίσει (δεν μπορείτε να ορίσετε τον μεταφορέα) παραλάβατε τα αγαθά. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε ([εισαγάγετε: όνομα/εταιρεία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email, αριθμό φαξ (εάν έχετε), μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον σύντομο κωδικό και να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση στο Ρυθμίσεις EN]) της απόφασής σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση μέσω μιας σαφούς δήλωσης (π.χ. με τη μορφή επιστολής που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή email). Μπορείτε –αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι– να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο φόρμας ακύρωσης που επισυνάπτεται στην παρούσα πολιτική ακύρωσης. Θα θεωρηθεί ότι έχετε συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα περίοδο ακύρωσης εάν η επιστολή, το φαξ ή το email σας που μας ειδοποιεί για τη χρήση του δικαιώματος ακύρωσης έχει σταλεί πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες ακύρωσης
Εάν ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση, υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, αλλά εξαιρουμένων των πρόσθετων εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επιλογής διαφορετικής επιλογής αποστολής από την τυπική επιλογή αποστολής με το χαμηλότερο κόστος που προσφέρουμε) χωρίς καθυστέρηση και εντός μέγιστης περιόδου δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία λήψης της επιστολής, του φαξ ή του email σας που μας ειδοποιεί για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Η εξόφληση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μαζί σας. σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με τέλη σε σχέση με την εξόφληση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή έως ότου λάβουμε την παραλαβή των επιστρεφόμενων αγαθών ή έως ότου προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά (όποιο και αν είναι το προγενέστερο χρονικό σημείο). Απαιτείται να μας επιστρέψετε τα αγαθά χωρίς καθυστέρηση και εντός μέγιστης περιόδου δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Θα θεωρηθεί ότι έχετε συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα περίοδο επιστροφών εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών.

Είστε υπεύθυνοι για το άμεσο κόστος της επιστροφής των αγαθών. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν υποτίμηση της αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απόσβεση αποδίδεται στον μη ουσιώδη χειρισμό των αγαθών από εσάς για σκοπούς άλλους από την επαλήθευση της φύσης, των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητάς τους.

Πρότυπο φόρμας ακύρωσης
(Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω σε εμάς.)

προς την:

Φίρμα Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
Αυστρία
info@digital-pinball.com

– Εγώ/εμείς (*) ακυρώνω με το παρόν τη σύμβαση που έχω συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/ την παράδοση της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
– Παραγγελία (*)/Παραλήφθηκε (*)
– Όνομα καταναλωτή(ών)
– Διεύθυνση καταναλωτή(ών)
– Υπογραφή καταναλωτή(ών) (απαιτείται μόνο εάν η ακύρωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή)
– Ημερομηνία
——————————————
(*) Διαγραφή κατά περίπτωση.

Αποκλεισμός και πρόωρη λήξη του δικαιώματος ακύρωσης
Το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για συμβάσεις για
η προμήθεια αγαθών που δεν είναι προκατασκευασμένα και των οποίων η κατασκευή καθορίζεται είτε από τις επιλογές που επιλέγονται και τους σκοπούς που προορίζονται από τον καταναλωτή είτε σαφώς προσαρμοσμένες στις προσωπικές απαιτήσεις του καταναλωτή·
την παράδοση αγαθών που μπορεί να καταστραφούν γρήγορα ή γρήγορα να υπερβούν την ημερομηνία λήξης τους· η προμήθεια αλκοολούχων ποτών για τα οποία είχε συμφωνηθεί τιμή κατά τη σύναψη της σύμβασης αλλά η παράδοση μπορεί να γίνει το νωρίτερο μόνο 30 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης και των οποίων η τρέχουσα αξία υπόκειται σε διακυμάνσεις στην αγορά κατά την οποία ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή· η προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών ή γυαλιστερών περιοδικών με εξαίρεση εκείνων για τα οποία υπάρχει συνδρομή.
Το δικαίωμα ακύρωσης λήγει πρόωρα στην περίπτωση συμβάσεων προμήθειας σφραγισμένων αγαθών που, για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, κρίνονται ακατάλληλα για επιστροφή, εφόσον η σφραγίδα σπάσει μετά την παράδοση· για την προμήθεια αγαθών που, ως αποτέλεσμα της φύσης τους, αναμείχθηκαν άρρηκτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση· η προμήθεια εγγραφών ήχου ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή σε σφραγισμένη συσκευασία, εφόσον η σφραγίδα αφαιρέθηκε μετά την παράδοση.

Ανακοίνωση για τους καταναλωτές σχετικά με την ακύρωση συμβάσεων για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε φυσικό μέσο

Πολιτική ακύρωσης
Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ολοκληρώνει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που ως επί το πλείστον δεν μπορούν να αποδοθούν σε καμία επαγγελματική δραστηριότητα είτε εμπορικής είτε αυτοαπασχολούμενης φύσης στην οποία ασκεί.

Δικαίωμα ακύρωσης
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογήσετε εντός μιας περιόδου ακύρωσης δεκατεσσάρων ημερών που αρχίζει από την ημέρα σύναψης της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε ([εισαγάγετε: όνομα/εταιρεία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email, αριθμό φαξ (εάν έχετε), μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον σύντομο κωδικό και να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση στο Ρυθμίσεις EN]) της απόφασής σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση μέσω μιας σαφούς δήλωσης (π.χ. με τη μορφή επιστολής που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή email). Μπορείτε –αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι– να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο φόρμας ακύρωσης που επισυνάπτεται στην παρούσα πολιτική ακύρωσης. Θα θεωρηθεί ότι έχετε συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα περίοδο ακύρωσης εάν η επιστολή, το φαξ ή το email σας που μας ειδοποιεί για τη χρήση του δικαιώματος ακύρωσης έχει σταλεί πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες ακύρωσης
Εάν ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση, υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, αλλά εξαιρουμένων των πρόσθετων εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επιλογής διαφορετικής επιλογής παράδοσης από την τυπική, επιλογή παράδοσης χαμηλότερου κόστους που προσφέρουμε) χωρίς καθυστέρηση και εντός μέγιστης περιόδου δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνουμε την αλληλογραφία σας που μας ειδοποιεί για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Η εξόφληση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μαζί σας. σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με τέλη σε σχέση με την εξόφληση.

Πρότυπο φόρμας ακύρωσης
(Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω σε εμάς.)

προς την:

Φίρμα Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
Αυστρία
info@digital-pinball.com

– Εγώ/εμείς (*) ακυρώνω με το παρόν τη σύμβαση που έχω συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/ την παράδοση της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
– Παραγγελία (*)/Παραλήφθηκε (*)
– Όνομα καταναλωτή(ών)
– Διεύθυνση καταναλωτή(ών)
– Υπογραφή καταναλωτή(ών) (απαιτείται μόνο εάν η ακύρωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή)
– Ημερομηνία
——————————————
(*) Διαγραφή κατά περίπτωση.
Αποκλεισμός και πρόωρη λήξη του δικαιώματος ακύρωσης
Το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι προκατασκευασμένο και των οποίων η κατασκευή καθορίζεται είτε από τις επιλογές που έχουν επιλεγεί και τους σκοπούς που προορίζονται από τον καταναλωτή είτε σαφώς προσαρμοσμένες στις προσωπικές απαιτήσεις του καταναλωτή. Το δικαίωμα ακύρωσης λήγει πρόωρα εάν ξεκινήσουμε την εκτέλεση της σύμβασης μόνο αφού δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας και, επομένως, επιβεβαιώσουμε ότι γνωρίζετε το γεγονός ότι χάνετε το δικαίωμα ακύρωσης τη στιγμή που ξεκινάμε την εκτέλεση της σύμβασης. Σημειώστε ότι είμαστε αποκλεισμός.

elEL