Πολιτική ανάκλησης για ψηφιακό περιεχόμενο

,Αποποίηση ευθύνης: Το παρακάτω πρότυπο δημιουργήθηκε από δικηγόρο (https://drschwenke.de) σύμφωνα με τις τυπικές απαιτήσεις που σχετίζονται με ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο, θα πρέπει να εφαρμόσετε το πρότυπο μόνο περαιτέρω για προσεκτικό έλεγχο και προσαρμογή στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό σας μοντέλο. Για να σας βοηθήσουμε να το κάνετε αυτό, το ακόλουθο πρότυπο περιέχει πρόσθετες σημειώσεις που πρέπει να τηρούνται, καθώς και κόκκινα αποσπάσματα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και, κατά περίπτωση, προσαρμογή. Διαγράψτε τις σημειώσεις μόλις ολοκληρώσετε το πρότυπο. Λάβετε νομικές συμβουλές εάν δεν είστε σίγουροι για συγκεκριμένα στοιχεία. Πνευματικά δικαιώματα: Επιτρέπεται η χρήση του προτύπου εντός του αντίστοιχου τομέα/ιστοτόπου μόνο εάν ο τελευταίος καλύπτεται από την άδεια Marketpress σας. Η μεταβίβαση αυτού του προτύπου σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των πελατών, π.χ. ως προγραμματιστές) απαγορεύεται.

Ειδοποίηση για τους καταναλωτές σχετικά με την ακύρωση συμβάσεων για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε φυσικό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό βιβλίο ή λήψη λογισμικού)

Πολιτική ακύρωσης

Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ολοκληρώνει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που ως επί το πλείστον δεν μπορούν να αποδοθούν σε καμία επαγγελματική δραστηριότητα είτε εμπορικής είτε αυτοαπασχολούμενης φύσης στην οποία ασκεί.

Δικαίωμα ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογήσετε εντός μιας περιόδου ακύρωσης δεκατεσσάρων ημερών που αρχίζει από την ημέρα σύναψης της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας ακύρωσης πρέπει να μας ειδοποιήσετε ([παρακαλώ εισάγετε: όνομα/εταιρεία, διεύθυνση παραλήπτη ακύρωσης, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, αριθμός φαξ (εάν έχετε), μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον σύντομο κωδικό Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
Αυστρία
E-mail: info@digital-pinball.com και αποθηκεύστε τη διεύθυνση στις ρυθμίσεις EN σας]) της απόφασής σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση μέσω μιας κατηγορηματικής δήλωσης (π.χ. με τη μορφή επιστολής που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ). Μπορείτε - αλλά δεν απαιτείται - να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο φόρμας ακύρωσης που επισυνάπτεται σε αυτήν την πολιτική ακύρωσης. Θα θεωρηθεί ότι έχετε συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα περίοδο ακύρωσης εάν η επιστολή, το φαξ ή το email σας που μας ειδοποιεί για τη χρήση του δικαιώματος ακύρωσης έχει σταλεί πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες ακύρωσης
Εάν ακυρώσετε αυτό το συμβόλαιο, πρέπει να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, αλλά εξαιρουμένων των πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επιλογής διαφορετικού τύπου παράδοσης από τον τυπικό τύπο παράδοσης με το χαμηλότερο κόστος που προσφέρουμε) χωρίς καθυστέρηση και εντός μέγιστης περιόδου δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνουμε την αλληλογραφία σας που μας ειδοποιεί για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Η εξόφληση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μαζί σας. δεν θα χρεωθείτε καμία αμοιβή σε σχέση με την εξόφληση.

Πρότυπο φόρμας ακύρωσης

(Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω σε εμάς.)
– Προς [εισαγάγετε: όνομα/εταιρεία, διεύθυνση παραλήπτη ακύρωσης, διεύθυνση email, αριθμό φαξ (εάν έχετε)]:
– Εγώ/εμείς (*) ακυρώνω με το παρόν τη σύμβαση που έχω συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/ την παράδοση της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
– Παραγγελία (*)/Παραλήφθηκε (*)
– Όνομα καταναλωτή(ών)
– Διεύθυνση καταναλωτή(ών)
– Υπογραφή καταναλωτή(ών) (απαιτείται μόνο εάν η ακύρωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή)
– Ημερομηνία
—————————————
(*) Διαγραφή κατά περίπτωση.

Αποκλεισμός και πρόωρη λήξη του δικαιώματος ακύρωσης
Το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι προκατασκευασμένο και των οποίων η κατασκευή καθορίζεται είτε από τις επιλογές που έχουν επιλεγεί και τους σκοπούς που προορίζονται από τον καταναλωτή είτε σαφώς προσαρμοσμένες στις προσωπικές απαιτήσεις του καταναλωτή. Το δικαίωμα ακύρωσης λήγει πρόωρα εάν ξεκινήσουμε την εκτέλεση της σύμβασης μόνο αφού δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας και, επομένως, επιβεβαιώσουμε ότι γνωρίζετε το γεγονός ότι χάνετε το δικαίωμα ακύρωσης τη στιγμή που ξεκινάμε την εκτέλεση της σύμβασης. Επισημαίνουμε ότι δικαιούμαστε να καταστήσουμε την προαναφερόμενη συγκατάθεση και επιβεβαίωση ως προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης.

elEL