Privacy

Privacybeleid

Invoering

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de soorten persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) die wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van het verlenen van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, mobiel, evenals binnen externe online aanwezigheid, zoals onze sociale-mediaprofielen ( hierna ook gezamenlijk aangeduid als “online aanbod”).

De gebruikte termen zijn niet genderspecifiek.

Staat: 23.09.2021

Inhoudsoverzicht

Verantwoordelijk persoon

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Pirching am Traubenberg
Oostenrijk

Gemachtigde vertegenwoordigers: Michael Gruber

E-mailadres: info@digital-pinball.com

Overzicht van de verwerkingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van hun verwerking, en verwijst naar de betrokkenen.

Soorten gegevens die worden verwerkt

 • Voorraadgegevens (bijv. namen, adressen).
 • Inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren).
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of persoon).
 • Contractgegevens (bijv. object van contract, duur, klantcategorie).
 • Betaalgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).

Categorieën van betrokkenen

 • Zakelijke en contractuele partners.
 • Geïnteresseerde partijen.
 • Communicatie partner.
 • Klanten.
 • Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).

Doel van de verwerking

 • Evaluatie van kredietwaardigheid en kredietwaardigheid.
 • Verstrekking van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Visitatie evaluatie..
 • Kantoor- en organisatorische procedures
 • Cross-Device Tracking (apparaatoverschrijdende verwerking van gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden).
 • Direct marketing (bijvoorbeeld per e-mail of per post).
 • Op interesses gebaseerde en gedragsmarketing.
 • Contactverzoeken en communicatie
 • Conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen).
 • Profilering (gebruikersprofielen maken).
 • Remarketing.
 • Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Veiligheids maatregelen
 • Tracking (bijv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies).
 • Levering van contractuele diensten en klantenservice
 • Beheer en beantwoord verzoeken.
 • Doelgroepvorming (bepaling van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van content).

Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen

 • Kredietinformatie (beslissing op basis van een kredietbeoordeling).

Relevante rechtsgronden

Hieronder geven wij de rechtsgrondslag van de basisverordening gegevensbescherming (AVG), op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de voorschriften van de AVG, nationale voorschriften voor gegevensbescherming van toepassing kunnen zijn in uw of ons land van woon- en vestigingsplaats. Als er bovendien in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen van toepassing zijn, zullen we u hierover informeren in de gegevensbeschermingsverklaring.

 • Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a. AVG) – De betrokkene heeft zijn/haar toestemming gegeven voor de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Contractuitvoering en precontractuele vragen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b. AVG) – Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. c. AVG) – De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 letter f. AVG) – De verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde partij te beschermen, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Veiligheids maatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheden van optreden en de omvang van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om een beschermingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico.

Dergelijke maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, openbaarmaking, waarborgen van de beschikbaarheid en scheiding van de gegevens die erop betrekking hebben. Verder hebben we procedures opgesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van betrokkenen worden uitgeoefend, gegevens worden verwijderd en gereageerd op eventuele bedreigingen voor de gegevens. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door technologie te ontwerpen en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen te gebruiken.

SSL-codering (https): Om uw gegevens die via ons online aanbod worden verzonden te beschermen, gebruiken we SSL-codering. Dergelijke versleutelde verbindingen herkent u aan het voorvoegsel https:// in de adresregel van uw browser.

Doorgifte en openbaarmaking van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het voorkomen dat de gegevens worden doorgegeven aan of bekendgemaakt aan andere instanties, bedrijven, juridisch zelfstandige organisatie-eenheden of personen. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld betalingsinstellingen zijn in het kader van betalingstransacties, dienstverleners in opdracht met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In dergelijke gevallen nemen wij de wettelijke vereisten in acht en sluiten in het bijzonder passende contracten of overeenkomsten met de ontvangers van uw gegevens die dienen om uw gegevens te beschermen.

Gegevensverwerking in derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (dus buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven geschiedt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of overdracht die contractueel of wettelijk vereist is, zullen we gegevens alleen verwerken of laten verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-commissie, waar certificeringen of bindende interne gegevensbeschermingsvoorschriften bestaan (Art. 44 tot 49 AVG, informatiepagina van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens van bezochte websites of domeinen bevatten en door een browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker op te slaan tijdens of na zijn bezoek binnen een online aanbod. De opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld de taalinstellingen op een website, de inlogstatus, een winkelwagentje of de locatie waar een video is bekeken, zijn. De term "cookies" omvat ook andere technologieën die dezelfde functies uitvoeren als cookies (bijv. wanneer gebruikersinformatie wordt opgeslagen met behulp van pseudonieme online-ID's, ook wel "gebruikers-ID's" genoemd)

De volgende soorten cookies en functies worden onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessie- of sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven bewaard, ook na het sluiten van de browser. Zo kan de inlogstatus worden opgeslagen of kan voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden in een dergelijke cookie worden opgeslagen.
 • First-party-cookies: First-party cookies worden door onszelf geplaatst.
 • Cookies van derden: Cookies van derden worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derde partijen) om gebruikersinformatie te verwerken.
 • Noodzakelijke (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke) cookies: Cookies kunnen absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijvoorbeeld om logins of andere gebruikersinvoer op te slaan of om veiligheidsredenen).
 • Statistische, marketing- en personalisatiecookies: Bovendien worden cookies over het algemeen ook gebruikt in het kader van bereikmeting en wanneer de interesses van een gebruiker of zijn gedrag (bijvoorbeeld het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruik van functies enz.) op afzonderlijke webpagina's in een gebruikersprofiel worden opgeslagen. Dergelijke profielen worden gebruikt om gebruikers bijvoorbeeld inhoud te tonen die overeenkomt met hun potentiële interesses. Deze procedure wordt ook wel "tracking" genoemd, dwz het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. . Als we cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, zullen we u afzonderlijk informeren in ons privacybeleid of wanneer u uw toestemming geeft.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: De rechtsgrond waarop wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, hangt af van het feit of wij u om uw toestemming vragen. Als dit het geval is en u geeft toestemming voor het gebruik van cookies, dan is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens de verklaarde toestemming. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld in de bedrijfsvoering van ons online aanbod en de verbetering ervan) of, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen.

Bewaarduur: Tenzij we u expliciete informatie geven over de opslagduur van permanente cookies (bijvoorbeeld in het kader van een zogenaamde cookie-opt-in), ga er dan vanuit dat de opslagduur maximaal twee jaar kan zijn.

Algemene informatie over herroeping en verzet (opt-out): Afhankelijk van of de verwerking is gebaseerd op toestemming of wettelijke toestemming, kunt u op elk moment uw gegeven toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door cookietechnologieën (gezamenlijk "opt-out" genoemd). U kunt uw bezwaar in eerste instantie kenbaar maken via de instellingen van uw browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies uit te schakelen (hoewel dit ook de functionaliteit van onze online service kan beperken). Een bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan ook door middel van verschillende diensten, met name in het geval van tracking, via de websites worden aangegeven. https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/. Daarnaast kunt u nadere bezwaarschriften ontvangen in het kader van de informatie over de dienstverleners en gebruikte cookies.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Voordat we gegevens in het kader van het gebruik van cookies verwerken of laten verwerken, vragen we gebruikers om hun toestemming, die te allen tijde kan worden ingetrokken. Voordat de toestemming niet is gegeven, worden indien nodig cookies gebruikt, die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van ons online aanbod.

Cookie instellingen/bevestiging:

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Legale basis: Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 letter a. AVG), legitieme belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 letter f. AVG).

Commerciële en zakelijke dienstverlening

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en potentiële klanten (gezamenlijk "contractuele partners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen evenals bijbehorende maatregelen en in het kader van communicatie met de contractuele partners ( of precontractueel), bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden.

We verwerken deze gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen, onze rechten veilig te stellen en voor de administratieve taken die met deze informatie gepaard gaan en voor de doeleinden van de bedrijfsorganisatie van het bedrijf. In het kader van de toepasselijke wetgeving geven wij de gegevens van de contractpartners alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of met toestemming van de betrokken personen (bijv. , transport en andere ondersteunende diensten, evenals onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingautoriteiten). De contractpartners worden geïnformeerd over andere vormen van verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Voor of in het kader van de gegevensverzameling, bijv. in onlineformulieren, door middel van speciale markeringen (bijv. kleuren) of symbolen (bijv. sterretjes of iets dergelijks), of persoonlijk .

We verwijderen de gegevens na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, dwz in principe na 4 jaar, tenzij de gegevens worden opgeslagen in een klantaccount, bijvoorbeeld zolang als deze om wettelijke archiveringsredenen moeten worden bewaard (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden meestal 10 jaar). Gegevens die door de contractpartner in het kader van een bestelling aan ons zijn verstrekt in overeenstemming met de specificaties van de bestelling, verwijderen we doorgaans na het einde van de bestelling.

Als we externe providers of platforms gebruiken om onze diensten te leveren, zijn de algemene voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve externe providers of platforms van toepassing in de relatie tussen de gebruikers en de providers.

Klantenrekening: Contractanten kunnen binnen ons online aanbod een account aanmaken (bijv. klant- of gebruikersaccount, kortweg “klantaccount”). Als de registratie van een klantaccount vereist is, worden contractpartners hiervan op de hoogte gebracht, evenals van de informatie die nodig is voor de registratie. De klantaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. In het kader van de registratie en daaropvolgende aanmeldingen en het gebruik van het klantaccount slaan wij de IP-adressen van de klanten samen met de toegangstijden op om de registratie te kunnen bewijzen en mogelijk misbruik van het klantaccount te voorkomen.

Als klanten hun klantaccount hebben geannuleerd, worden de gegevens met betrekking tot het klantaccount verwijderd, op voorwaarde dat het bewaren van dergelijke gegevens om juridische redenen vereist is. Het is de verantwoordelijkheid van de klanten om hun gegevens te beveiligen wanneer het klantaccount wordt geannuleerd.

Economische analyses en marktonderzoek: Om redenen van bedrijfsbeheer en om markttendensen, wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen identificeren, analyseren we de gegevens die ons ter beschikking staan over zakelijke transacties, contracten, vragen, enz., waarbij de betrokken groep personen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsvoeringsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijvoorbeeld om klantgroepen met verschillende kenmerken vast te stellen). Daarbij kunnen we, indien beschikbaar, rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers inclusief hun gegevens, bijvoorbeeld over gebruikte diensten. De analyses dienen uitsluitend om ons van dienst te zijn en worden niet extern openbaar gemaakt, tenzij het anonieme analyses zijn met samengevatte, dus geanonimiseerde, waarden. Verder respecteren we de privacy van de gebruikers en verwerken we de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en, indien mogelijk, anoniem (bijvoorbeeld als samengevatte gegevens).

Winkelen en e-commerce: Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en gerelateerde diensten te selecteren, kopen of bestellen, evenals hun betaling en levering of uitvoering. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling, maken we gebruik van dienstverleners, met name post-, expeditie- en transportbedrijven, om de levering of uitvoering voor onze klanten uit te voeren. Voor de verwerking van betalingstransacties maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De benodigde informatie wordt als zodanig gemarkeerd in het kader van het order- of vergelijkbare acquisitieproces en omvat de informatie die nodig is voor levering, of levering en facturering, evenals contactgegevens om eventueel noodzakelijke afspraken te kunnen maken.

 • Verwerkte gegevenstypen: Voorraadgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, duur, klantcategorie), gebruik gegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Belanghebbenden, zakelijke en contractuele partners, klanten.
 • Doel van de verwerking: Verlenen van contractuele diensten en klantenservice, contactaanvragen en communicatie, kantoor- en organisatorische procedures, beheer en reactie op vragen, veiligheidsmaatregelen, evaluatie van bezoekersacties, op interesses gebaseerde en gedragsmarketing, profilering (creatie van gebruikersprofielen)
 • Legale basis: Uitvoering van contract- en precontractuele vragen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b. AVG), wettelijke verplichting (Art. 6 lid 1 zin 1 lid c. AVG), Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid. 1 zin 1 lit. f. AVG)

 

Betalingsdienstaanbieder

In het kader van contractuele en andere rechtsbetrekkingen, vanwege wettelijke verplichtingen of anderszins op basis van onze legitieme belangen, bieden wij de betrokken personen efficiënte en veilige betalingsopties en gebruiken we naast banken en kredietinstellingen ook andere betalingsdienstaanbieders (gezamenlijk "betaaldienst aanbieders").

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekening- of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, evenals contract-, som- en ontvangergerelateerde gegevens. Deze gegevens zijn nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en door hen opgeslagen. Dit betekent dat we geen account- of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met een bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de betalingsdienstaanbieders de gegevens doorgeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. In dit verband verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden en de gegevensbeschermingsinformatie van de betalingsdienstaanbieders.

Voor betalingstransacties zijn de algemene voorwaarden en de gegevensbeschermingsinformatie van de respectieve betalingsdienstaanbieders van toepassing, die toegankelijk zijn binnen de respectieve websites of transactie-applicaties. We verwijzen hier ook naar voor meer informatie en het doen gelden van herroepingsrechten, informatie en andere rechten van betrokken personen.

 • Verwerkte gegevenstypen: Voorraadgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, duur, klantcategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden ), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)
 • Betrokken personen: Klanten, prospects.
 • De doeleinden van de verwerking: Verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgronden: Uitvoering van contract- en precontractuele vragen (Art. 6 par. 1 zin 1 lit. b. AVG), legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f. AVG)

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

Verstrekking van het online aanbod en webhosting

Om onze online diensten veilig en efficiënt aan te bieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wiens servers (of door hen beheerde servers) de online diensten toegankelijk zijn. Voor deze doeleinden kunnen we infrastructuur- en platformservices, rekencapaciteit, opslagruimte en databaseservices en beveiligings- en technische onderhoudsservices gebruiken.

De gegevens die in het kader van het aanbieden van het hostingaanbod worden verwerkt, kunnen alle gegevens omvatten met betrekking tot de gebruikers van ons online aanbod, die in het kader van gebruik en communicatie worden gegenereerd. Dit omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle invoer binnen ons online aanbod of van websites.

E-mail verzending en hosting: De webhostingdiensten die we gebruiken, omvatten ook het verzenden, ontvangen en opslaan van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders evenals andere informatie over het verzenden van e-mails (bijvoorbeeld de betrokken providers) en de inhoud van de respectieve e-mails verwerkt. De bovengenoemde gegevens kunnen ook worden verwerkt met het oog op SPAM-detectie. Houd er rekening mee dat e-mails op internet over het algemeen niet versleuteld worden verzonden. In de regel worden e-mails tijdens het transport versleuteld, maar (tenzij een end-to-end encryptiemethode wordt gebruikt) niet op de servers waarvan ze worden verzonden en ontvangen. We kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissiepad van de e-mails tussen de afzender en de ontvangst op onze server.

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden: Wijzelf (of onze webhostingprovider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). Serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de webpagina's en bestanden bevatten die zijn geopend, datum en tijd van toegang, overgedragen gegevensvolume, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel IP-adressen en de aanvragende provider.

De serverlogbestanden kunnen worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (vooral in het geval van abusieve aanvallen, zogenaamde DDoS-aanvallen) en om de capaciteitsbenutting van de servers en hun stabiliteit te waarborgen.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Rechtsgronden: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 letter f. AVG).

Contact

Bij contact met ons (bijvoorbeeld via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover nodig om de contactvragen en eventueel gevraagde maatregelen te beantwoorden.

Het beantwoorden van contactvragen in het kader van contractuele of precontractuele relaties wordt uitgevoerd om onze contractuele verplichtingen na te komen of om (pre)contractuele vragen te beantwoorden en anderszins op basis van het legitieme belang bij het beantwoorden van de vragen.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)
 • Betrokken personen: Communicatiepartners, geïnteresseerden.
 • Doel van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie, beheer en reactie op verzoeken.
 • Legale basis: Uitvoering van contract- en precontractuele vragen (Art. 6 par. 1 zin 1 lit. b. AVG), legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f. AVG).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

Nieuwsbrief en elektronische meldingen

Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische meldingen (hierna "nieuwsbrieven" genoemd) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Verder bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven, is het over het algemeen voldoende om uw e-mailadres op te geven. Wel kunnen wij u vragen om een naam op te geven ten behoeve van persoonlijk contact in de nieuwsbrief, of andere gegevens als deze nodig zijn voor de doeleinden van de nieuwsbrief.

Dubbele opt-in procedure: De aanmelding voor onze nieuwsbrief gebeurt altijd in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met buitenlandse e-mailadressen. De nieuwsbriefregistraties worden gelogd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die door de verzendserviceprovider zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

Verwijdering en beperking van de verwerking: We kunnen de afgemelde e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van een toestemming wordt bevestigd. In het geval van verplichtingen om tegenstrijdigheden permanent in acht te nemen, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres alleen voor dit doel op een zwarte lijst op te slaan.

Het loggen van de registratieprocedure is gebaseerd op onze legitieme belangen om te bewijzen dat deze correct zijn uitgevoerd. Als we een serviceprovider opdracht geven om e-mails te verzenden, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen in een efficiënt en veilig verzendsysteem.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Het verzenden van nieuwsbrieven is gebaseerd op de toestemming van de ontvangers of, als toestemming niet vereist is, op onze legitieme belangen in direct marketing, indien en voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld in het geval van bestaande klantreclame. Als we een dienstverlener opdracht geven om e-mails te verzenden, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen. Het registratieproces wordt vastgelegd op basis van onze legitieme belangen om te bewijzen dat het in overeenstemming met de wet is uitgevoerd.

Inhoud: Informatie over ons, onze diensten, acties en aanbiedingen.

Analyse en prestatiemeting: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbeacon", dwz een pixelgroot bestand dat wordt opgehaald van onze server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend, of, als we een mailingserviceprovider gebruiken, van hun server. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun ophaallocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of de toegangstijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan individuele nieuwsbriefontvangers. Het is echter niet onze bedoeling, noch, indien gebruikt, die van de mailingserviceprovider om individuele gebruikers te observeren. In plaats daarvan dienen de evaluaties ons om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te verzenden volgens de interesses van onze gebruikers.

De evaluatie van de nieuwsbrief en de meting van het succes worden uitgevoerd, onder voorbehoud van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers, op basis van onze legitieme belangen met het oog op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat onze zakelijke belangen dient en voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers.

Een aparte intrekking van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk. In dit geval moet het gehele nieuwsbriefabonnement worden opgezegd of bezwaar worden gemaakt.

 • Verwerkte gegevenstypen: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Betrokken personen: Communicatie partners.
 • Doel van de verwerking: Direct marketing (bijvoorbeeld per e-mail of post).
 • Legale basis: Toestemming (Art. 6 par. 1 zin 1 lit. a. AVG), legitieme belangen (Art. 6 par. 1 zin 1 lit. f. AVG).
 • Recht van beroep (opt-out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, dwz uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. U vindt een link om de nieuwsbrief op te zeggen ofwel aan het einde van elke nieuwsbrief of u kunt een van de bovengenoemde contactmogelijkheden gebruiken, bij voorkeur per e-mail.

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Webanalyse, monitoring en optimalisatie

Webanalyse (ook bekend als "bereikmeting") wordt gebruikt om de bezoekersstromen naar ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van de assortimentsanalyse kunnen we bijvoorbeeld identificeren op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud ervan het meest worden gebruikt of hergebruik uitnodigen. We kunnen ook begrijpen welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.

Naast webanalyse kunnen we ook testprocedures gebruiken, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de componenten ervan te testen en te optimaliseren.

Voor deze doeleinden kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of soortgelijke procedures met hetzelfde doel worden gebruikt. Deze informatie kan bijvoorbeeld de bekeken inhoud, bezochte webpagina's en gebruikte elementen op die pagina's omvatten, en technische details zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze gegevens ook worden verwerkt, afhankelijk van de aanbieder.

Ook worden de IP-adressen van gebruikers opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskeringsprocedure (dwz pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om de gebruikers te beschermen. Over het algemeen zijn de gegevens die worden opgeslagen in het kader van webanalyse, A/B-testen en optimalisatie geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen), maar pseudoniemen. Dit betekent dat zowel wij als de aanbieders van de gebruikte software niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen voor de doeleinden van de respectieve procedures.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we de gebruikers om hun toestemming vragen voor het gebruik van de externe providers, is de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens de toestemming. Anders worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In dit kader willen wij ook uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doel van de verwerking: Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), tracking (bijv. interesse-/gedragsgerelateerde profilering, gebruik van cookies), evaluatie van bezoekersacties, profilering (aanmaak van gebruikersprofielen).
 • Veiligheids maatregelen: IP-Masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Legale basis: Toestemming (Art. 6 par. 1 zin 1 lit. a. AVG), legitieme belangen (Art. 6 par. 1 zin 1 lit. f. AVG).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • etracker: Webanalyse/bereikmeting; dienstverlener: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Duitsland; website: https://www.etracker.com; Privacybeleid: https://www.etracker.com/datenschutz/; Afmelden: https://www.etracker.de/privacy?et= [STEL UW ACCOUNT-ID IN].
 • Matomo (zonder koekjes): Matomo is een gegevensbeschermingsvriendelijke webanalysesoftware, die zonder cookies wordt gebruikt en waarbij de herkenning van terugkerende gebruikers gebeurt met behulp van een zogenaamde "digitale vingerafdruk", die anoniem wordt opgeslagen en elke 24 uur wordt gewijzigd; met de "digitale vingerafdruk" worden gebruikersbewegingen binnen ons online-aanbod met behulp van gepseudonimiseerde IP-adressen in combinatie met user-side browserinstellingen zodanig geregistreerd dat conclusies over de identiteit van individuele gebruikers niet mogelijk zijn; dienstverlener: Webanalyse/bereikmeting in self-hosting; website: https://matomo.org/.

 

Online marketing

We verwerken persoonsgegevens voor online marketingdoeleinden, waaronder met name de marketing van advertentieruimte of de weergave van advertenties en andere inhoud (gezamenlijk "Inhoud" genoemd) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en het meten van de effectiviteit.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen gemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of soortgelijke procedures worden gebruikt, waarmee de gebruikersgegevens die relevant zijn voor de presentatie van de bovengenoemde inhoud worden opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld de bekeken inhoud, bezochte webpagina's, gebruikte online netwerken omvatten, maar ook communicatiepartners en technische details zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze gegevens ook worden verwerkt.

Ook worden de IP-adressen van gebruikers opgeslagen. We gebruiken echter beschikbare IP-maskeringsprocedures (dwz pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om de gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden in het kader van het online marketingproces geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat zowel wij als de aanbieders van de online marketingprocedures niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen.

In de regel wordt de informatie in de profielen opgeslagen in de cookies of door middel van vergelijkbare procedures. Deze cookies kunnen later worden uitgelezen en geanalyseerd om inhoud te presenteren op andere websites die dezelfde online marketingprocedure gebruiken, en kunnen ook worden aangevuld met aanvullende gegevens en worden opgeslagen op de server van de aanbieder van online marketingprocedures.

Bij wijze van uitzondering kunnen aan de profielen duidelijke gegevens worden toegekend. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online marketingprocedure gebruiken en het netwerk de gebruikersprofielen koppelt aan de bovengenoemde gegevens. Houd er rekening mee dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de providers, bijvoorbeeld door hun toestemming te geven tijdens de registratie.

In principe krijgen we alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen wij echter nagaan welke van onze online marketingprocedures hebben geleid tot een zogenaamde conversie, dus bijvoorbeeld tot het sluiten van een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, vragen wij u ervan uit te gaan dat de gebruikte cookies voor een periode van twee jaar worden bewaard.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we de gebruikers om hun toestemming vragen voor het gebruik van de externe providers, is de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens de toestemming. Anders worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In dit kader willen wij ook uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

Facebook-pixels: Enerzijds stelt de Facebook-pixel Facebook in staat om de bezoekers van ons online aanbod te bepalen als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die gebruikers op Facebook en binnen de diensten van partners die samenwerken met Facebook (het zogenaamde "Audience Network" https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten die te zien zijn op de bezochte websites) die we doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet vervelend overkomen. De Facebook Pixel stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen door te zien of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversiemeting").

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of persoon)
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten), geïnteresseerden.
 • Doel van de verwerking: Tracking (bijv. interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, evaluatie van bezoekersacties, op interesses en gedrag gebaseerde marketing, profilering (aanmaken van gebruikersprofielen), conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen), bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), doelgroepvorming (bepaling van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van content), cross-device tracking (cross-device verwerking van gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden)
 • Veiligheids maatregelen: IP-Masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Legale basis: Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 letter a. AVG), legitieme belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 letter f. AVG).
 • Mogelijkheid van verzet (opt-out): We verwijzen naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve providers en de bezwaarmogelijkheden (zogenaamde "opt-out") die voor de providers zijn aangegeven. Als er geen expliciete opt-out-optie is opgegeven, is het mogelijk om cookies uit te schakelen in de instellingen van uw browser. Dit kan echter de functies van ons online aanbod beperken. We raden daarom de volgende aanvullende opt-out-opties aan, die in beknopte vorm worden aangeboden voor de respectieve gebieden:a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  (c) VS: https://www.aboutads.info/choices.
  (d) Canada: https://optout.aboutads.info.

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Google Tagmanager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee we via een interface zogenaamde website-tags kunnen beheren en zo andere diensten in ons online aanbod kunnen integreren. De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonlijke gegevens van de gebruikers. Raadpleeg de volgende informatie over de diensten van Google met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: Online marketing en webanalyse; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Afmelden: Afmelden plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Ads en conversiemeting: We gebruiken het online marketingproces "Google Ads" om advertenties op het advertentienetwerk van Google te plaatsen (bijvoorbeeld in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, enz.) om te worden weergegeven aan gebruikers die een veronderstelde interesse in de advertenties hebben. Ook meten we de conversie van de advertenties. We leren echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina met een zogenaamde "conversion tracking tag". We ontvangen geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers te identificeren. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ad Manager: We gebruiken het "Google Marketing Platform" (en diensten zoals "Google Ad Manager") om advertenties op het advertentienetwerk van Google te plaatsen (bijvoorbeeld in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, enz.). Het Google Marketing Platform kenmerkt zich door het feit dat advertenties in realtime worden weergegeven op basis van de veronderstelde interesses van gebruikers. Hierdoor kunnen we advertenties voor en binnen ons online aanbod beter targeten om gebruikers alleen advertenties te tonen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd is geweest op andere websites, wordt dit 'remarketing' genoemd. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Facebook-pixel: Dienstverlener: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, Moederbedrijf: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; Recht van beroep (opt-out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken in dit verband gebruikersgegevens om met de daar actieve gebruikers te communiceren of om informatie over ons aan te bieden.

Houd er rekening mee dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico's voor de gebruikers, omdat de handhaving van de gebruikersrechten bemoeilijkt kan worden.

Verder worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de netwerken te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers zijn opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook in de gebruikersprofielen worden opgeslagen, onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out), verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie verstrekt door de exploitanten van de respectieve netwerken.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van rechten van betrokkenen, wijzen wij erop dat deze het meest effectief kunnen worden beweerd bij de aanbieders. Alleen de aanbieders hebben telkens toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doel van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie, tracking (bijv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Legale basis: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 letter f. AVG).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Twitter: Sociaal netwerk; dienstverlener: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS; Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, (Instellingen) https://twitter.com/personalization.

 

 

Plug-ins en ingesloten functies en inhoud

We nemen in ons online aanbod functionele en inhoudselementen op die worden verkregen van de servers van hun respectievelijke providers (hierna "derde providers" genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of social media buttons en bijdragen zijn (hierna uniform "content" genoemd).

De integratie veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers verwerken, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze inhoud of functies. We stellen alles in het werk om alleen dergelijke inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "webbakens") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, de te linken websites, het tijdstip van bezoek en andere details over het gebruik van ons online aanbod, evenals gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we de gebruikers om hun toestemming vragen voor het gebruik van de externe providers, is de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens de toestemming. Anders worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In dit kader willen wij ook uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of persoon), inhoudsgegevens (bijv. vermeldingen in online formulieren), inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten), communicatiepartners.
 • Doel van de verwerking: Levering van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid, levering van contractuele diensten en klantenservice, contactverzoeken en communicatie, tracking (bijvoorbeeld interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies), op interesses gebaseerde en gedragsmarketing, profilering (creatie van gebruikersprofielen) , veiligheidsmaatregelen, administratie en reactie op verzoeken.
 • Legale basis: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f. AVG), toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a. AVG), uitvoering van het contract en precontractuele vragen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b. AVG).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten zodra hun toestemming voor verwerking wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bijvoorbeeld als het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt niet langer van toepassing zijn of als ze niet nodig zijn Voor het doel).

Tenzij de gegevens worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of die moeten worden opgeslagen om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Meer informatie over het wissen van persoonsgegevens vindt u ook in de afzonderlijke gegevensbeschermingsverklaringen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wijziging en update van het privacybeleid

Wij vragen u om u regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. We zullen de gegevensbeschermingsverklaring aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen het noodzakelijk maken dat u actie onderneemt om mee te werken (bijvoorbeeld om uw toestemming te geven) of om een andere individuele melding te ontvangen.

Als we adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties in dit privacybeleid verstrekken, houd er dan rekening mee dat de adressen in de loop van de tijd kunnen veranderen en controleer de informatie voordat u contact met ons opneemt.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkenen heeft u op grond van de AVG verschillende rechten, die met name voortvloeien uit art. 15 tot 21 AVG:

 • Recht van bezwaar: u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 (1) (e) of (f) DPA; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben met het oog op dergelijke marketing, inclusief profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe marketing. marketing.
 • Herroepingsrecht voor toestemmingen: U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.
 • Recht op toegang tot informatie: U hebt het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet verwerken van gegevens in kwestie en om informatie over dergelijke gegevens te verkrijgen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op rectificatie: In overeenstemming met de wet hebt u het recht om de aanvulling van de gegevens over u of de correctie van onjuiste gegevens over u te vragen.
 • Herroepingsrecht en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke bepalingen hebt u het recht om de onmiddellijke verwijdering van gegevens over u te eisen, of anders, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, om de beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, gegevens over u die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of te vragen om deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke partij.
 • Klacht bij de toezichthoudende autoriteit: U hebt ook het recht om, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van vermoedelijke inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens gegevens over u in strijd zijn met de AVG.

Definities van termen

Dit gedeelte geeft een overzicht van de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt. Veel van de termen zijn ontleend aan de wet en worden vooral gedefinieerd in art. 4 AVG. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende uitleg is daarentegen in de eerste plaats bedoeld om u te helpen ze te begrijpen. De termen zijn alfabetisch gerangschikt.

 • Conversies bijhouden: "Conversies bijhouden" betekent een procedure om de effectiviteit van marketingactiviteiten te bepalen. Voor dit doel wordt meestal een cookie opgeslagen op de apparaten van de gebruiker binnen de websites waarop de marketingmaatregelen worden uitgevoerd en vervolgens weer opgehaald op de doelwebsite. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld bijhouden of de advertenties die we op andere websites hebben geplaatst succesvol zijn geweest).
 • Informatie over kredietwaardigheid: Geautomatiseerde beslissingen zijn gebaseerd op automatische gegevensverwerking zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld in het geval van een automatische weigering van een aankoop op rekening, een online kredietaanvraag of een online aanvraagprocedure zonder menselijke tussenkomst. Volgens art. 22 Wbp kunnen dergelijke geautomatiseerde beslissingen zijn alleen toegestaan als de betrokkenen hun toestemming geven, als ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract of als de nationale wetgeving dergelijke beslissingen toestaat.
 • Cross-apparaat volgen: Cross-device tracking is een vorm van tracking waarbij de gedrags- en interesse-informatie van gebruikers op verschillende apparaten wordt vastgelegd in zogenaamde profielen door gebruikers een online identifier toe te wijzen. Hierdoor kan de gebruikersinformatie worden geanalyseerd voor marketingdoeleinden, ongeacht de gebruikte browser of apparaat (bijv. mobiele telefoons of desktopcomputers). Bij de meeste aanbieders is de online identificatie niet gekoppeld aan duidelijke gegevens, zoals namen, post- of e-mailadressen.
 • IP-maskering: IP-masking is een methode om het laatste octet, dat wil zeggen de laatste twee cijfers van een IP-adres, te verwijderen, zodat het IP-adres niet langer kan worden gebruikt om een persoon uniek te identificeren. IP-masking is daarom een middel om verwerkingsmethoden te pseudonimiseren, vooral bij online marketing
 • Op interesse gebaseerde en gedragsmarketing: Men spreekt van op interesses gebaseerde en/of gedragsmarketing wanneer de potentiële interesses van gebruikers in advertenties en andere inhoud zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald. Dit gebeurt op basis van informatie over hun eerdere gedrag (bijvoorbeeld het bezoeken en verblijven op bepaalde websites, koopgedrag of interactie met andere gebruikers), die wordt opgeslagen in een zogenaamd profiel. Voor deze doeleinden worden in de regel cookies gebruikt.
 • Conversiemeting: Conversiemeting is een methode om de effectiviteit van marketingmaatregelen te bepalen. Voor dit doel wordt meestal een cookie opgeslagen op de apparaten van de gebruikers binnen de websites waarop de marketingmaatregelen plaatsvinden en vervolgens weer opgehaald op de doelwebsite. Zo kunnen we bijvoorbeeld bijhouden of de advertenties die we op andere websites hebben geplaatst, succesvol zijn geweest.
 • Persoonlijke gegevens: "persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier (bijv. een cookie) of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke , fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon
 • Profilering: Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren, evalueren of voorspellen (afhankelijk van het type profilering kan dit informatie bevatten over leeftijd, geslacht, locatie en bewegingsgegevens, interactie met websites en hun inhoud, winkelgedrag, sociale interacties met andere mensen) (bijvoorbeeld interesse in bepaalde inhoud of producten, klikgedrag op een website of locatie). Cookies en webbakens worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Bereik meting: Bereikmeting (ook wel webanalyse genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar een online aanbod te evalueren en kan het gedrag of de interesses van bezoekers opnemen in bepaalde informatie, zoals de inhoud van websites. Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld achterhalen op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke content zij geïnteresseerd zijn. Hierdoor kunnen zij de inhoud van de website beter afstemmen op de behoeften van hun bezoekers. Pseudonieme cookies en webbakens worden vaak gebruikt voor bereikanalyse om terugkerende bezoekers te herkennen en zo nauwkeurigere analyses van het gebruik van een online aanbod te verkrijgen.
 • Remarketing: Men spreekt van “remarketing” of “retargeting”, bijvoorbeeld wanneer voor reclamedoeleinden wordt genoteerd in welke producten een gebruiker geïnteresseerd was op een website om de gebruiker op andere websites aan deze producten te herinneren, bijvoorbeeld in advertenties.
 • Locatie gegevens: Locatiegegevens worden gecreëerd wanneer een mobiel apparaat (of een ander apparaat met de technische vereisten voor een locatiebepaling) verbinding maakt met een radiocel, een WLAN of vergelijkbare technische middelen en functies voor locatiebepaling. Locatiegegevens dienen om de geografisch bepaalbare positie van de aarde aan te geven waarop het betreffende apparaat zich bevindt. Locatiegegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om kaartfuncties of andere locatieafhankelijke informatie weer te geven.
 • Volgen: Locatiegegevens worden gecreëerd wanneer een mobiel apparaat (of een ander apparaat met de technische vereisten voor een locatiebepaling) verbinding maakt met een radiocel, een WLAN of vergelijkbare technische middelen en functies voor locatiebepaling. In de regel worden gedrags- en interessegegevens met betrekking tot de gebruikte online aanbiedingen opgeslagen in cookies of op servers van de aanbieders van de trackingtechnologieën (zogenaamde profilering). Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties weer te geven aan gebruikers die waarschijnlijk overeenkomen met hun interesses.
 • Verantwoordelijk persoon: "Verantwoordelijke persoon" betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander orgaan die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt
 • Verwerken:"Verwerking" betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens, al dan niet met automatische middelen. De term is breed en omvat vrijwel alle omgang met gegevens, of het nu gaat om het verzamelen, analyseren, opslaan, verzenden of verwijderen.
 • Doelgroepvorming: Men spreekt van doelgroepvorming (of 'custom audiences') wanneer doelgroepen worden bepaald voor advertentiedoeleinden, bijvoorbeeld het invoegen van advertenties. Op basis van de interesse van een gebruiker voor bepaalde producten of onderwerpen op internet kan bijvoorbeeld worden geconcludeerd dat deze gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of de online winkel waar hij/zij de producten heeft bekeken. Lookalike Audiences” (of vergelijkbare doelgroepen) zijn op hun beurt wanneer de geschikt geachte inhoud wordt weergegeven aan gebruikers van wie de profielen of interesses vermoedelijk overeenkomen met de gebruikers voor wie de profielen zijn gemaakt. Cookies en webbakens worden over het algemeen gebruikt om aangepaste doelgroepen en vergelijkbare doelgroepen te creëren.
nl_NLNL