Annuleringsvoorwaarden

Kennisgeving voor consumenten over de opzegging van overeenkomsten voor goederen die in één zending zijn geleverd

Annuleringsvoorwaarden
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie voltooit voor doeleinden die voor het grootste deel niet te wijten zijn aan een professionele activiteit van commerciële of zelfstandige aard die hij uitvoert.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract zonder opgave van redenen te annuleren binnen een herroepingstermijn van veertien dagen die begint op de dag waarop u of een door u aangewezen derde (u kunt de vervoerder niet aanwijzen) de goederen in ontvangst nemen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (vul in: naam/bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer (indien u dat heeft)) door middel van een ondubbelzinnige verklaring uw beslissing om dit contract te herroepen meedelen (bijvoorbeeld in de vorm van een brief per post, een fax of een e-mail). U kunt – maar bent niet verplicht – gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat bij deze annuleringsvoorwaarden is gevoegd. U wordt geacht aan de bovengenoemde opzegtermijn te hebben voldaan als uw brief, fax of e-mail waarin u ons op de hoogte stelt van het gebruik van uw herroepingsrecht, is verzonden vóór het verstrijken van de opzegtermijn.

Gevolgen van opzegging
Als u dit contract annuleert, zijn we verplicht om alle betalingen die we van u hebben ontvangen (inclusief verzendkosten maar exclusief extra kosten als gevolg van het selecteren van een andere verzendoptie dan de standaard, goedkoopste verzendoptie die wij aanbieden) onverwijld terug te betalen en binnen een termijn van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop we uw brief, fax of e-mail ontvangen waarin u ons op de hoogte stelt van de opzegging van het contract. Terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betalingstype dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in verband met terugbetaling in rekening gebracht. We behouden ons het recht voor om terugbetaling te weigeren tot het moment dat we de geretourneerde goederen in ontvangst hebben genomen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd (afhankelijk van welk tijdstip eerder valt). U dient de goederen onverwijld en binnen een termijn van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons terug te sturen. U wordt geacht aan de bovengenoemde retourtermijn te hebben voldaan als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

U bent aansprakelijk voor de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering te wijten is aan de niet-essentiële behandeling van de goederen door u voor andere doeleinden dan de verificatie van de aard, eigenschappen en functionaliteit daarvan.

Sjabloon voor annuleringsformulier
(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug.)

tot:

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
Oostenrijk
info@digital-pinball.com

– Ik herroep/wij (*) hierbij het contract dat ik/wij (*) heb/hebben gesloten voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld (*)/Ontvangen (*)
– Naam consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening consument(en) (alleen nodig bij opzegging op papier)
- Datum
—————————————
(*) Schrappen wat niet past.

Uitsluiting en voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de
levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de fabricage ofwel wordt bepaald door de door de consument gekozen opties en doeleinden, ofwel duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
de levering van goederen die snel kunnen bederven of de houdbaarheidsdatum snel overschrijden;
de levering van alcoholische dranken waarvoor bij het sluiten van het contract een prijs is overeengekomen, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kan worden en waarvan de actuele waarde onderhevig is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer heeft geen invloed;
de levering van kranten, tijdschriften of glossy magazines met uitzondering van die waarvoor een abonnement bestaat. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten tot levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt worden geacht voor terugzending voor zover hun verzegeling na levering is verbroken;voor de levering van goederen die naar hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen waren vermengd;de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking voor zover hun zegel werd verwijderd na levering.

Kennisgeving voor consumenten over de annulering van contracten voor de levering van meerdere goederen die als één bestelling zijn besteld, maar afzonderlijk worden geleverd

Annuleringsvoorwaarden
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie voltooit voor doeleinden die voor het grootste deel niet te wijten zijn aan een professionele activiteit van commerciële of zelfstandige aard die hij uitvoert.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract zonder opgave van redenen te herroepen binnen een herroepingstermijn van veertien dagen die begint op de dag waarop u of een door u aangewezen derde (u kunt de vervoerder niet aanwijzen) de laatste goederen in ontvangst nemen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen ([vul in: naam/bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer (als u er een heeft); u kunt ook de shortcode gebruiken en het adres opslaan in uw NL instellingen]) van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld in de vorm van een brief per post, een fax of een e-mail). U kunt – maar bent niet verplicht – gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat bij deze annuleringsvoorwaarden is gevoegd. U wordt geacht aan de bovengenoemde opzegtermijn te hebben voldaan als uw brief, fax of e-mail waarin u ons op de hoogte stelt van het gebruik van uw herroepingsrecht, is verzonden vóór het verstrijken van de opzegtermijn.

Gevolgen van opzegging
Als u dit contract annuleert, zijn we verplicht om alle betalingen die we van u hebben ontvangen (inclusief verzendkosten maar exclusief extra kosten als gevolg van het selecteren van een andere verzendoptie dan de standaard, goedkoopste verzendoptie die wij aanbieden) onverwijld terug te betalen en binnen een periode van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop we uw brief, fax of e-mail ontvangen waarin u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. Terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betalingstype dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in verband met terugbetaling in rekening gebracht. We behouden ons het recht voor om terugbetaling te weigeren tot het moment dat we de geretourneerde goederen in ontvangst hebben genomen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd (afhankelijk van welk tijdstip eerder valt). U dient de goederen onverwijld en binnen een termijn van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons terug te sturen. U wordt geacht aan de bovengenoemde retourtermijn te hebben voldaan als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

U bent aansprakelijk voor de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering te wijten is aan de niet-essentiële behandeling van de goederen door u voor andere doeleinden dan de verificatie van de aard, eigenschappen en functionaliteit daarvan.

Sjabloon voor annuleringsformulier
(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug.)

tot:

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
Oostenrijk
info@digital-pinball.com

– Ik herroep/wij (*) hierbij het contract dat ik/wij (*) heb/hebben gesloten voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld (*)/Ontvangen (*)
– Naam consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening consument(en) (alleen nodig bij opzegging op papier)
- Datum
—————————————
(*) Schrappen wat niet past.

Uitsluiting en voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de fabricage ofwel wordt bepaald door de door de consument gekozen opties en doeleinden, ofwel duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
de levering van goederen die snel kunnen bederven of de houdbaarheidsdatum snel overschrijden;
de levering van alcoholische dranken waarvoor bij het sluiten van het contract een prijs is overeengekomen, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kan worden en waarvan de actuele waarde onderhevig is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer heeft geen invloed;
de levering van kranten, tijdschriften of glossy magazines met uitzondering van die waarvoor een abonnement bestaat. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten tot levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt worden geacht voor terugzending voor zover hun verzegeling na levering is verbroken;voor de levering van goederen die naar hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen waren vermengd;de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking voor zover hun zegel werd verwijderd na levering.

Kennisgeving voor consumenten over opzegging van overeenkomsten voor goederen die in meerdere zendingen of delen zijn geleverd

Annuleringsvoorwaarden
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie voltooit voor doeleinden die voor het grootste deel niet te wijten zijn aan een professionele activiteit van commerciële of zelfstandige aard die hij uitvoert.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract zonder opgave van redenen te annuleren binnen een herroepingstermijn van veertien dagen die begint op de dag waarop u of een door u aangewezen derde (u kunt de vervoerder niet aanwijzen) de laatste zending of het laatste deel van de bestelde goederen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen ([vul in: naam/bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer (als u er een heeft); u kunt ook de shortcode gebruiken en het adres opslaan in uw NL instellingen]) van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld in de vorm van een brief per post, een fax of een e-mail). U kunt – maar bent niet verplicht – gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat bij deze annuleringsvoorwaarden is gevoegd. U wordt geacht aan de bovengenoemde opzegtermijn te hebben voldaan als uw brief, fax of e-mail waarin u ons op de hoogte stelt van het gebruik van uw herroepingsrecht, is verzonden vóór het verstrijken van de opzegtermijn.

Gevolgen van opzegging
Als u dit contract annuleert, zijn we verplicht om alle betalingen die we van u hebben ontvangen (inclusief verzendkosten maar exclusief extra kosten als gevolg van het selecteren van een andere verzendoptie dan de standaard, goedkoopste verzendoptie die wij aanbieden) onverwijld terug te betalen en binnen een periode van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop we uw brief, fax of e-mail ontvangen waarin u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. Terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betalingstype dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in verband met terugbetaling in rekening gebracht. We behouden ons het recht voor om terugbetaling te weigeren tot het moment dat we de geretourneerde goederen in ontvangst hebben genomen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd (afhankelijk van welk tijdstip eerder valt). U bent verplicht de goederen onverwijld en binnen een termijn van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons terug te sturen. U wordt geacht aan de bovengenoemde retourtermijn te hebben voldaan als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

U bent aansprakelijk voor de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering te wijten is aan de niet-essentiële behandeling van de goederen door u voor andere doeleinden dan de verificatie van de aard, eigenschappen en functionaliteit daarvan.Sjabloon voor annuleringsformulier(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug.)

tot:

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
Oostenrijk
info@digital-pinball.com

– Ik herroep/wij (*) hierbij het contract dat ik/wij (*) heb/hebben gesloten voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld (*)/Ontvangen (*)
– Naam consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening consument(en) (alleen nodig bij opzegging op papier)
- Datum
—————————————
(*) Schrappen wat niet past.

Uitsluiting en voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de
levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de fabricage ofwel wordt bepaald door de door de consument gekozen opties en doeleinden, ofwel duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
de levering van goederen die snel kunnen bederven of de houdbaarheidsdatum snel overschrijden;
de levering van alcoholische dranken waarvoor bij het sluiten van het contract een prijs is overeengekomen, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kan worden en waarvan de actuele waarde onderhevig is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer heeft geen invloed;
de levering van kranten, tijdschriften of glossy magazines met uitzondering van die waarvoor een abonnement bestaat. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten tot levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt worden geacht voor terugzending voor zover hun verzegeling na levering is verbroken;voor de levering van goederen die naar hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen waren vermengd;de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking voor zover hun zegel werd verwijderd na levering.

Kennisgeving voor consumenten over de opzegging van overeenkomsten voor de regelmatige levering van goederen voor een bepaalde periode

Annuleringsvoorwaarden
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie voltooit voor doeleinden die voor het grootste deel niet te wijten zijn aan een professionele activiteit van commerciële of zelfstandige aard die hij uitvoert.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract zonder opgave van redenen te annuleren binnen een herroepingstermijn van veertien dagen die begint op de dag waarop u of een door u aangewezen derde (u kunt de vervoerder niet aanwijzen) de goederen in ontvangst nemen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen ([vul in: naam/bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer (als u er een heeft); u kunt ook de shortcode gebruiken en het adres opslaan in uw NL instellingen]) van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld in de vorm van een brief per post, een fax of een e-mail). U kunt – maar bent niet verplicht – gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat bij deze annuleringsvoorwaarden is gevoegd. U wordt geacht aan de bovengenoemde opzegtermijn te hebben voldaan als uw brief, fax of e-mail waarin u ons op de hoogte stelt van het gebruik van uw herroepingsrecht, is verzonden vóór het verstrijken van de opzegtermijn.

Gevolgen van opzegging
Als u dit contract annuleert, zijn we verplicht om alle betalingen die we van u hebben ontvangen (inclusief verzendkosten maar exclusief extra kosten als gevolg van het selecteren van een andere verzendoptie dan de standaard, goedkoopste verzendoptie die wij aanbieden) onverwijld terug te betalen en binnen een periode van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop we uw brief, fax of e-mail ontvangen waarin u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. Terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betalingstype dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in verband met terugbetaling in rekening gebracht. We behouden ons het recht voor om terugbetaling te weigeren tot het moment dat we de geretourneerde goederen in ontvangst hebben genomen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd (afhankelijk van welk tijdstip eerder valt). U bent verplicht de goederen onverwijld en binnen een termijn van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons terug te sturen. U wordt geacht aan de bovengenoemde retourtermijn te hebben voldaan als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

U bent aansprakelijk voor de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering te wijten is aan de niet-essentiële behandeling van de goederen door u voor andere doeleinden dan de verificatie van de aard, eigenschappen en functionaliteit daarvan.

Sjabloon voor annuleringsformulier
(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug.)

tot:

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
Oostenrijk
info@digital-pinball.com

– Ik herroep/wij (*) hierbij het contract dat ik/wij (*) heb/hebben gesloten voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld (*)/Ontvangen (*)
– Naam consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening consument(en) (alleen nodig bij opzegging op papier)
- Datum
—————————————
(*) Schrappen wat niet past.

Uitsluiting en voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor:
de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de fabricage ofwel wordt bepaald door de door de consument gekozen opties en doeleinden, ofwel duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
de levering van goederen die snel kunnen bederven of de houdbaarheidsdatum snel overschrijden; de levering van alcoholische dranken waarvoor bij het sluiten van het contract een prijs is overeengekomen, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kan worden en waarvan de actuele waarde onderhevig is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer heeft geen invloed op het aanbod van kranten, tijdschriften of glossy magazines met uitzondering van die waarvoor een abonnement bestaat.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt worden geacht voor terugzending, voor zover de verzegeling na levering wordt verbroken; voor de levering van goederen die daardoor van hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd; de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking voor zover de verzegeling na levering is verwijderd.

Kennisgeving voor consumenten over de opzegging van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd

Annuleringsvoorwaarden
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie voltooit voor doeleinden die voor het grootste deel niet te wijten zijn aan een professionele activiteit van commerciële of zelfstandige aard die hij uitvoert.

Herroepingsrecht
U heeft het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen een opzegtermijn van veertien dagen die ingaat op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen ([vul in: naam/bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer (als u er een heeft); u kunt ook de shortcode gebruiken en het adres opslaan in uw NL instellingen]) van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld in de vorm van een brief per post, een fax of een e-mail). U kunt – maar bent niet verplicht – gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat bij deze annuleringsvoorwaarden is gevoegd. U wordt geacht aan de bovengenoemde opzegtermijn te hebben voldaan als uw brief, fax of e-mail waarin u ons op de hoogte stelt van het gebruik van uw herroepingsrecht, is verzonden vóór het verstrijken van de opzegtermijn.

Gevolgen van opzegging
Als u dit contract annuleert, zijn we verplicht om alle betalingen die we van u hebben ontvangen (inclusief leveringskosten maar exclusief extra kosten die zijn gemaakt als gevolg van het selecteren van een andere leveringsoptie dan de standaard, goedkoopste leveringsoptie die wij aanbieden) onverwijld terug te betalen en binnen een periode van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop we uw correspondentie hebben ontvangen waarin u ons op de hoogte stelt van uw annulering van dit contract. Terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betalingstype dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; er worden u in geen geval kosten in verband met terugbetaling in rekening gebracht.

Sjabloon voor annuleringsformulier
(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug.)

tot:

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8055 Pirching am Traubenberg
Oostenrijk
info@digital-pinball.com

– Ik herroep/wij (*) hierbij het contract dat ik/wij (*) heb/hebben gesloten voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld (*)/Ontvangen (*)
– Naam consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening consument(en) (alleen nodig bij opzegging op papier)
- Datum
—————————————
(*) Schrappen wat niet past.
Uitsluiting en voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd is en waarvan de fabricage ofwel wordt bepaald door de door de consument gekozen opties en doeleinden, ofwel duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als wij pas met de uitvoering van het contract beginnen nadat u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven en daarmee bevestigen dat u uw herroepingsrecht verliest op het moment dat wij met de uitvoering van het contract beginnen. Houd er rekening mee dat we inclusie zijn.

nl_NLNL