Algemene voorwaarden (inclusief informatie voor klanten)

1. Toepasbaarheid:
2. Aanbiedingen, servicebeschrijvingen
3. Bestelproces, totstandkoming van het contract
4. Prijzen, bezorgkosten
5. Levering, productbeschikbaarheid
6. Betalingsvoorwaarden
7. Eigendomsvoorbehoud8. Productgarantie, garantie
9. Aansprakelijkheid
10. Opslag van het contract zelf
11. Slotopmerkingen

1. Toepasbaarheid:

1.1. De zakelijke relatie tussen [vul in: DemoShop Ltd, eigenaar: Tom Template, 1 Template Street, Post Code Template City] (hierna de "verkoper") en de klant (hierna de "klant") is uitsluitend beheerst door de volgende algemene voorwaarden in de versie die geldig was op het moment van het plaatsen van de bestelling.

1.2. Gelieve eventuele vragen of klachten te richten aan onze klantenservice, info@digital-pinball.com.

1.3. Deze algemene voorwaarden beschouwen een consument als elke natuurlijke persoon die een juridische transactie voltooit voor doeleinden die grotendeels niet te wijten zijn aan een professionele activiteit van commerciële of zelfstandige aard die hij uitvoert (zoals gedefinieerd in § 13 BGB).

1.4. Noch de eigen voorwaarden van de klant, noch enige andere van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden worden gehonoreerd, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. Aanbiedingen, servicebeschrijvingen

2.1 Het tonen van producten in de onlineshop moet worden gelijkgesteld met een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling en niet met een juridisch bindend aanbod. Servicebeschrijvingen in catalogi of op de websites van de verkoper mogen niet worden gelijkgesteld met een belofte of een garantie.
Alle aanbiedingen zijn geldig "zolang de voorraad strekt", tenzij anders vermeld in de respectievelijke productbeschrijving. Fouten uitgezonderd.

2.2 Sharpin Pinball verkoopt alleen het hardwareproduct. Spellen zijn beschikbaar in de Google App Store. Hoewel sommige van de genoemde spellen gratis zijn, vereisen andere spellen een betaling. De beschikbaarheid van de games is afhankelijk van de uitgever van de apps. Ze kunnen het op elk moment veranderen. Sharpin Pinball is niet gekoppeld aan Google Play of enige app in de Google Play Store. Alle handelsmerken, logo's en merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle bedrijfs-, product- en dienstnamen die op deze website worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld ter identificatie. 

3. Bestelproces, totstandkoming van het contract
3.1. De klant is vrij om de producten van zijn keuze te selecteren uit het assortiment van de verkoper en deze samen te brengen in een zogenaamde “mand” met behulp van de [Toevoegen aan winkelmandje]-knop. De klant kan dan naar zijn winkelmandje gaan en zijn keuze naar wens aanpassen, bijvoorbeeld door een product uit de winkelmand te verwijderen. Zodra ze tevreden zijn met hun selectie, kan de klant doorgaan naar de laatste stap in het bestelproces met behulp van de knop [Doorgaan naar afrekenen].

3.2. Wanneer de klant op de knop [Bestelling plaatsen (betaling zal worden genomen)] klikt, doen ze een bindend verzoek om de goederen die zich momenteel in hun winkelmandje bevinden te kopen. Voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling kan de klant zijn bestelgegevens op elk moment bekijken en wijzigen en kan hij ook de "Terug"-functie van zijn browser gebruiken om terug te keren naar zijn winkelmandje of het bestelproces af te breken. Essentiële items zijn gemarkeerd met een asterisk (*).
3.3. De verkoper reageert door de klant een automatische ontvangstbevestiging te e-mailen; de e-mail vat de door de klant geplaatste bestelling samen en kan worden afgedrukt met de functie "Afdrukken" (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen de ontvangst van de bestelling van de klant door de verkoper en mag niet worden gelijkgesteld met het accepteren van de bestelling. Een bindend koopcontract komt pas tot stand als de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant verzendt of overhandigt of de verzending van het bestelde product binnen 2 dagen bevestigt door de klant een tweede e-mail, orderbevestiging of een factuur te sturen .

3.4. Als de verkoper een vooruitbetalingsoptie aanbiedt, wordt het contract geacht te zijn gesloten op het moment dat de klant zijn bankgegevens opgeeft en aan het betalingsverzoek voldoet. Indien de betaling ondanks de betalingstermijn en ondanks het aanmanen van de klant niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de verkoper is ontvangen, heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden, waardoor de bestelling ongeldig en in om de verkoper te bevrijden van zijn leveringsverplichting. Op dat moment wordt de bestelling geacht tot stand te zijn gekomen zonder verdere gevolgen voor de klant of de verkoper. Producten waarvoor vooruitbetaling wordt aangeboden, kunnen daarom maximaal 10 kalenderdagen worden gereserveerd.

4. Prijzen, bezorgkosten

4.1. Alle prijzen die op de website van de verkoper worden vermeld, zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het geldende tarief.
4.2. De verkoper brengt naast de aangegeven prijzen bezorgkosten in rekening. De bezorgkosten worden op een aparte webpagina en tijdens het bestelproces zelf duidelijk aan de klant uitgelegd.

5. Levering, productbeschikbaarheid
5.1. Indien de klant voor vooruitbetaling kiest, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. De verkoper heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als, door toedoen van de klant, de levering van de goederen ondanks drie leveringspogingen mislukt. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden onverwijld teruggestort.

5.3. De verkoper heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper, buiten zijn schuld, het betreffende product niet door zijn leverancier heeft ontvangen. Indien deze situatie zich voordoet, zal de verkoper de klant onverwijld op de hoogte stellen en hem, indien nodig, aanbieden een vergelijkbaar product te leveren. Indien er geen vergelijkbare producten beschikbaar zijn of de klant geen vergelijkbaar product wenst te ontvangen, zal de verkoper de eventueel reeds ontvangen betaling onverwijld aan de klant terugbetalen.

5.4. Klanten worden op een aparte webpagina of in de betreffende productbeschrijving op de hoogte gebracht van leveringstermijnen en leveringsbeperkingen (bijvoorbeeld levering aan specifieke landen met uitsluiting van andere).

6. Betalingsvoorwaarden
6.1. De klant is vrij om tijdens het bestelproces een van de beschikbare betaalmethoden te selecteren; hun selectie wordt gemaakt vóór voltooiing van het bestelproces. Klanten worden op een aparte webpagina geïnformeerd over de beschikbare betaalmethoden.

6.2. Indien betaling op rekening mogelijk is, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de bijbehorende factuur. Bij alle andere betalingswijzen dient de volledige betaling vooraf te geschieden.

6.3. Als externe aanbieders de opdracht krijgen om de betaling te verwerken (bijvoorbeeld PayPal), zijn de algemene voorwaarden van die aanbieders van toepassing.

6.4. Indien de vervaldag waarop betaling moet plaatsvinden als kalenderdatum wordt gedefinieerd, wordt de klant geacht in gebreke te zijn zodra hij die vervaldag niet in acht neemt en is hij wettelijke rente over de betalingsachterstand verschuldigd.

6.5. De verplichting van de klant om rente over achterstallige betalingen te betalen, staat niet in de weg aan de inning van andere claims wegens vertragingsschade door de verkoper.

6.6. De klant heeft alleen het recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn of door de verkoper worden erkend. De klant kan een retentierecht alleen afdwingen als zijn vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie als de vorderingen van de verkoper.

7. EigendomsvoorbehoudDe verkoper behoudt de eigendom van de geleverde goederen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8. Productgarantie en garantie:
8.1. De verkoper biedt garantie zoals vereist volgens de wettelijke voorschriften.

8.2. Op de door verkoper geleverde goederen is alleen garantie van toepassing als de klant vóór aanvang van het bestelproces uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van een dergelijke garantie en de voorwaarden ervan.

9. Aansprakelijkheid
9.1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in verband met de aansprakelijkheid van de verkoper voor schadevergoeding gelden ongeacht andere wettelijke geschiktheidscriteria.

9.2. Verkoper is onbeperkt aansprakelijk indien schade is veroorzaakt met opzet of grove schuld.

9.3. De verkoper is ook aansprakelijk voor lichte nalatigheid die leidt tot de schending van fundamentele verplichtingen waarvan de schending de vervulling van het contractuele doel in gevaar brengt en de schending van verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de klant normaal gesproken kan vertrouwen. . In dit geval is de aansprakelijkheid van de verkoper niettemin beperkt tot de voorzienbare schade die eigen is aan het soort overeenkomst. Verkoper is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid die leidt tot overtreding van andere verplichtingen dan genoemd in de voorgaande zinnen.

9.4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op schade aan leven, lichaam of gezondheid, gebreken die zijn vastgesteld na aanvaarding van een garantie met betrekking tot de aard van het product of gebreken die met opzet geheim zijn gehouden. De aansprakelijkheid onder de voorwaarden van de Duitse wet op de aansprakelijkheid voor defecte producten blijft onaangetast.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt deze uitsluiting en/of beperking ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

10. Opslag van het contract zelf
10.1. Tijdens de laatste stap van het bestelproces (dus voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling bij de verkoper) kan de klant het contract uitprinten met behulp van de printfunctie van zijn browser.

10.2. De verkoper stuurt de klant ook een orderbevestiging met alle bestelgegevens naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Bovendien ontvangt de klant een kopie van de algemene voorwaarden van de verkoper (inclusief het annuleringsbeleid van de verkoper en informatie over verzendkosten en de verzend- en betalingsvoorwaarden van de verkoper) samen met de orderbevestiging of uiterlijk bij levering van de goederen . Als u zich bij onze winkel heeft geregistreerd, kunt u de door u geplaatste bestellingen in uw profiel bekijken. We slaan het contract ook op in uw profiel, maar stellen het niet toegankelijk op internet.

11. Slotopmerkingen
11.1. De wettelijke woonplaats en plaats van uitvoering is de zetel van de verkoper voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder goed is.

11.2. De taal van het contract is Duits.

11.3. Consumentenplatform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

 
nl_NLNL