Integritet

Integritetspolicy

Introduktion

Med följande dataskyddsförklaring vill vi informera dig om vilka typer av personuppgifter (nedan kallade "data") vi behandlar, för vilka ändamål och i vilken utsträckning. Dataskyddsförklaringen gäller all behandling av personuppgifter som utförs av oss, både i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster och i synnerhet på våra webbplatser, mobil såväl som i externa online -närvaro, till exempel våra sociala medieprofiler ( nedan kallat kollektivt ”online -erbjudande”).

Termerna som används är inte könsspecifika.

Stat: 23.09.2021

Innehållsöversikt

Ansvarsfull person

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Pirching am Traubenberg
österrike

Auktoriserade representanter: Michael Gruber

E-postadress: info@digital-pinball.com

Översikt över bearbetningsverksamheten

Följande tabell sammanfattar de typer av data som behandlas och syftet med behandlingen och hänvisar till de registrerade.

Typer av data som behandlas

 • Lagerdata (t.ex. namn, adresser).
 • Innehållsdata (t.ex. poster i onlineformulär).
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
 • Meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP -adresser).
 • Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).
 • Platsdata (information om en enhets eller persons geografiska position).
 • Kontraktsdata (t.ex. avtalsobjekt, varaktighet, kundkategori).
 • Betalningsuppgifter (t.ex. bankinformation, fakturor, betalningshistorik).

Kategorier av registrerade

 • Affärs- och avtalspartners.
 • Intresserade parter.
 • Kommunikation partne.
 • Kunder.
 • Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster) ..

Syftet med behandlingen

 • Utvärdering av kreditvärdighet och kreditvärdighet.
 • Tillhandahållande av vårt online-erbjudande och användarvänlighet.
 • Besöksutvärdering ..
 • Kontors- och organisationsförfaranden
 • Spårning över flera enheter (behandling över flera enheter av användardata för marknadsföringsändamål).
 • Direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller per post).
 • Intressebaserad och beteendemarknadsföring.
 • Kontaktförfrågningar och kommunikation
 • Omvandlingsmätning (mätning av effektiviteten av marknadsföringsåtgärder).
 • Profilering (skapa användarprofiler).
 • Remarketing.
 • Avståndsmätning (t.ex. åtkomststatistik, igenkänning av återkommande besökare).
 • Säkerhetsåtgärder
 • Spårning (t.ex. intresse/beteendeprofilering, användning av cookies).
 • Tillhandahållande av kontraktstjänster och kundservice
 • Hantera och svara på förfrågningar.
 • Målgruppsbildning (bestämning av målgrupper som är relevanta för marknadsföringsändamål eller annan produktion av innehåll).

Automatiserade beslut i enskilda fall

 • Kreditinformation (beslut baserat på en kreditbedömning).

Relevanta rättsliga grunder

I det följande tillhandahåller vi den rättsliga grunden för den grundläggande dataskyddsförordningen (GDPR), på grundval av vilken vi behandlar personuppgifter. Observera att förutom föreskrifterna i GDPR kan nationella dataskyddsföreskrifter gälla i ditt eller vårt hemland och hemort. Om dessutom mer specifika rättsliga grunder är tillämpliga i enskilda fall kommer vi att informera dig om dessa i dataskyddsdeklarationen.

 • Samtycke (art. 6 st. 1 mening 1 lit. a. GDPR) - Den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom/henne för ett eller flera specifika ändamål.
 • Kontraktsutförande och förhandskontrakter (art. 6 para. 1 mening 1 lit. b. GDPR) - Behandlingen är nödvändig för genomförandet av ett kontrakt som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtal ingås.
 • Rättslig skyldighet (art. 6 st. 1 mening 1 lit. c. GDPR) - Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som den registeransvarige omfattas av.
 • Rättsliga intressen (art. 6 st. 1 mening 1 bokstav f. GDPR) - Behandlingen är nödvändig för att skydda den registeransvariges eller en tredje parts legitima intressen, utom när sådana intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med de juridiska kraven, med hänsyn till teknikens ståndpunkt, genomförandekostnaderna, behandlingens art, omfattning, omständigheter och syften, liksom de olika sannolikheterna för förekomst och omfattning hotet mot fysiska personers rättigheter och friheter för att säkerställa en skyddsnivå som står i proportion till risken.

Sådana åtgärder ska särskilt omfatta skydd av konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av uppgifter genom att kontrollera fysisk och elektronisk tillgång till uppgifterna samt tillgång, inmatning, avslöjande, skydd av tillgänglighet och åtskillnad av uppgifter som rör dem. Dessutom har vi fastställt rutiner för att säkerställa att registrerades rättigheter utövas, data raderas och svar tas på eventuella hot mot uppgifterna. Dessutom tar vi hänsyn till skyddet av personuppgifter redan vid utvecklingen eller valet av hårdvara, programvara och processer i enlighet med principen om dataskydd, genom att utforma teknik och genom att använda dataskyddsvänliga standardinställningar.

SSL -kryptering (https): För att skydda din data som överförs via vårt online -erbjudande använder vi SSL -kryptering. Du kan känna igen sådana krypterade anslutningar med prefixet https: // i adressraden i din webbläsare.

Överföring och utlämnande av personuppgifter

Under vår behandling av personuppgifter kan det hända att uppgifterna överförs till eller lämnas ut till andra organ, företag, juridiskt oberoende organisationsenheter eller personer. Mottagarna av dessa uppgifter kan till exempel inkludera betalningsinstitut i samband med betaltransaktioner, tjänsteleverantörer som beställs med IT -uppgifter eller leverantörer av tjänster och innehåll som är integrerade på en webbplats. I sådana fall följer vi de lagstadgade kraven och ingår i synnerhet lämpliga kontrakt eller avtal med mottagarna av dina uppgifter som tjänar till att skydda dina uppgifter.

Databehandling i tredjeländer

Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om behandlingen sker i samband med användning av tredje parts tjänster eller utlämnande eller överföring av data till andra personer, organ eller företag, kommer detta endast att ske i enlighet med lagkraven.

Med förbehåll för uttryckligt samtycke eller överföring som krävs enligt kontrakt eller lag, kommer vi endast att behandla eller tillåta data att behandlas i tredjeländer med en erkänd nivå av dataskydd, avtalsenliga skyldigheter genom så kallade standardskyddsklausuler från EU-kommissionen, där certifieringar eller bindande interna dataskyddsföreskrifter finns (art. 44 till 49 GDPR, informationssida för EU -kommissionen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

användning av kakor

Cookies är textfiler som innehåller data från besökta webbplatser eller domäner och lagras av en webbläsare på användarens dator. En cookie används främst för att lagra information om en användare under eller efter hans besök inom ett online -erbjudande. Den lagrade informationen kan till exempel innehålla språkinställningar på en webbplats, inloggningsstatus, en kundvagn eller platsen där en video visades. Termen "cookies" inkluderar också annan teknik som utför samma funktioner som cookies (t.ex. när användarinformation lagras med pseudonyma online -identifierare, även kallade "användar -ID")

Följande kaketyper och funktioner skiljer sig åt:

 • Tillfälliga cookies (även: session- eller sessionscookies): Tillfälliga cookies raderas senast efter att en användare har lämnat ett online -erbjudande och stängt sin webbläsare.
 • Permanenta kakor: Permanenta kakor förblir lagrade även efter att webbläsaren stängts. Till exempel kan inloggningsstatus sparas eller föredraget innehåll visas direkt när användaren besöker en webbplats igen. På samma sätt kan användarnas intressen som används för räckviddsmätning eller marknadsföringsändamål lagras i en sådan cookie.
 • Första part-cookies: Förstapartscookies sätts av oss själva.
 • Tredjeparts-cookies: Tredjepartscookies används främst av annonsörer (så kallade tredje parter) för att behandla användarinformation.
 • Nödvändiga (även: väsentliga eller absolut nödvändiga) kakor: Cookies kan vara absolut nödvändiga för driften av en webbplats (t.ex. för att lagra inloggningar eller andra användarposter eller av säkerhetsskäl).
 • Cookies för statistik, marknadsföring och anpassning: Dessutom används cookies i allmänhet också i samband med mätning av intervall och när en användares intressen eller hans beteende (t.ex. visning av visst innehåll, användning av funktioner etc.) på enskilda webbsidor lagras i en användarprofil. Sådana profiler används för att visa användare t.ex. innehåll som motsvarar deras potentiella intressen. Detta förfarande är också känt som "spårning", dvs efter användarnas potentiella intressen. . Om vi använder cookies eller "spårning" -teknologi kommer vi att informera dig separat i vår sekretesspolicy eller när du ger ditt samtycke.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Den rättsliga grunden för vilken vi behandlar dina personuppgifter med hjälp av cookies beror på om vi ber dig om ditt samtycke. Om så är fallet och du godkänner användningen av cookies är den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter det deklarerade samtycket. I annat fall kommer de uppgifter som behandlas med hjälp av cookies att behandlas på grundval av våra berättigade intressen (t.ex. i affärsverksamheten för vårt online -erbjudande och dess förbättring) eller, om användningen av cookies är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser.

Lagringstid: Om vi inte ger dig uttrycklig information om lagringstiden för permanenta cookies (t.ex. inom ramen för en så kallad cookie-opt-in), antar du att lagringstiden kan vara upp till två år.

Allmän information om tillbakadragande och motstånd (opt-out): Beroende på om behandlingen är baserad på samtycke eller lagligt tillstånd kan du när som helst återkalla samtycke som du har gett eller invända mot behandling av dina uppgifter med cookie-teknik (kollektivt kallad "opt-out"). Du kan initialt förklara din invändning med hjälp av inställningarna i din webbläsare, t.ex. genom att inaktivera användningen av cookies (även om detta också kan begränsa funktionen i vår onlinetjänst). En invändning mot användningen av cookies för marknadsföringsändamål online kan också förklaras med hjälp av en mängd olika tjänster, särskilt vid spårning, via webbplatserna https://optout.aboutads.info och https://www.youronlinechoices.com/. Dessutom kan du få ytterligare meddelanden om invändningar i samband med informationen om tjänsteleverantörerna och cookies som används.

Behandling av cookie -data baserat på samtycke: Innan vi behandlar eller tillåter data att behandlas i samband med användning av cookies ber vi användarna om deras samtycke, vilket kan återkallas när som helst. Innan samtycket inte har lämnats används cookies vid behov, vilket är absolut nödvändigt för att vårt onlinebudget ska fungera.

Cookieinställningar/bekräftelse:

 • Bearbetade datatyper: Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP -adresser).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Rättslig grund: Samtycke (art. 6 para. 1 mening 1 bokstav a. GDPR), legitima intressen (art. 6 para. 1 mening 1 bokstav f. GDPR).

Kommersiella och företagstjänster

Vi behandlar uppgifter om våra avtals- och affärspartners, t.ex. kunder och presumtiva kunder (tillsammans kallade "avtalspartners") inom ramen för avtalsenliga och jämförbara rättsförhållanden samt tillhörande åtgärder och inom ramen för kommunikation med avtalspartnerna ( eller före avtal), t.ex. för att svara på förfrågningar.

Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsförpliktelser, säkerställa våra rättigheter och för de administrativa uppgifter som är förknippade med denna information och för företagets affärsorganisation. Inom ramen för tillämplig lag vidarebefordrar vi endast uppgifterna från avtalspartnerna till tredje part i den utsträckning detta är nödvändigt för ovannämnda ändamål eller för att fullgöra juridiska skyldigheter eller med samtycke från berörda personer (t.ex. till berörda telekommunikationer , transport och andra hjälptjänster samt underleverantörer, banker, skatte- och juridiska rådgivare, betaltjänstleverantörer eller skattemyndigheter). Avtalspartnerna kommer att informeras om andra former av behandling, t.ex. för marknadsföringsändamål, inom ramen för denna dataskyddsdeklaration.

Vi kommer att informera avtalspartnerna om vilka uppgifter som krävs för ovannämnda ändamål före eller inom ramen för datainsamling, t.ex. i onlineformulär, med särskild märkning (t.ex. färger) eller symboler (t.ex. asterisker eller liknande), eller personligen .

Vi raderar uppgifterna efter utgången av laglig garanti och jämförbara skyldigheter, det vill säga i princip efter 4 år, såvida inte uppgifterna lagras på ett kundkonto, till exempel så länge de måste sparas av lagliga arkiveringsskäl (t.ex. för skatteändamål vanligtvis 10 år). Vi kommer att radera data som har avslöjats för oss av avtalspartnern inom ramen för en beställning i enlighet med beställningens specifikationer, i allmänhet efter orderns slut.

Om vi använder tredjepartsleverantörer eller plattformar för att tillhandahålla våra tjänster gäller villkoren och dataskyddsinformationen för respektive tredjepartsleverantörer eller plattformar i förhållandet mellan användarna och leverantörerna.

Kundkonto: Avtalsparter kan skapa ett konto inom vårt onlinebud (t.ex. kund- eller användarkonto, kort sagt ”kundkonto”). Om registrering av ett kundkonto krävs, informeras avtalspartners om detta liksom om den information som krävs för registrering. Kundkonton är inte offentliga och kan inte indexeras av sökmotorer. Inom ramen för registrering och efterföljande inloggningar och användning av kundkontot lagrar vi kundernas IP -adresser tillsammans med åtkomsttiderna för att kunna bevisa registreringen och förhindra eventuellt missbruk av kundkontot.

Om kunder har avslutat sitt kundkonto kommer uppgifterna om kundkontot att raderas, förutsatt att lagring av sådana uppgifter krävs av juridiska skäl. Det är kundernas ansvar att säkra sina uppgifter när kundkontot avslutas.

Ekonomiska analyser och marknadsundersökningar: Av affärshanteringsskäl och för att kunna identifiera marknadstrender, önskemål från avtalspartners och användare, analyserar vi de uppgifter som är tillgängliga för oss om affärer, kontrakt, förfrågningar etc., varigenom gruppen av berörda personer kan inkludera avtalsenliga partners, intressenter, kunder, besökare och användare av vårt onlinebud.

Analyserna utförs i syfte att utvärdera företagsledning, marknadsföring och marknadsundersökningar (t.ex. för att bestämma kundgrupper med olika egenskaper). Genom att göra det kan vi, om det är tillgängligt, ta hänsyn till profilerna för registrerade användare inklusive deras uppgifter, t.ex. om tjänster som används. Analyserna tjänar enbart till att tjäna oss och avslöjas inte externt, såvida de inte är anonyma analyser med sammanfattade, dvs anonymiserade, värden. Vidare respekterar vi användarnas integritet och behandlar uppgifterna för analysändamål så pseudonymt som möjligt och, om möjligt, anonymt (t.ex. som sammanfattad data).

Butik och e-handel: Vi behandlar våra kunders uppgifter för att göra det möjligt för dem att välja, köpa eller beställa utvalda produkter, varor och relaterade tjänster, samt deras betalning och leverans eller utförande. Om det behövs för att utföra en beställning använder vi tjänsteleverantörer, särskilt post-, speditions- och fraktföretag, för att utföra leveransen eller utförandet för våra kunder. För behandling av betalningstransaktioner använder vi oss av banker och betaltjänstleverantörer. Den nödvändiga informationen är markerad som sådan inom beställningens eller jämförbara förvärvsprocessens omfattning och innehåller den information som krävs för leverans, tillhandahållande och fakturering, samt kontaktinformation för att kunna göra nödvändiga arrangemang.

 • Bearbetade datatyper: Lageruppgifter (t.ex. namn, adresser), betalningsuppgifter (t.ex. bankinformation, fakturor, betalningshistorik), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), avtalsdata (t.ex. kontraktets föremål, varaktighet, kundkategori), användning data (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP -adresser).
 • Berörda personer: Intresserade parter, affärs- och avtalspartners, kunder.
 • Syftet med behandlingen: Tillhandahållande av kontraktstjänster och kundservice, kontaktförfrågningar och kommunikation, kontors- och organisationsförfaranden, hantering och svar på förfrågningar, säkerhetsåtgärder, utvärdering av besökaråtgärder, intressebaserad och beteendemässig marknadsföring, profilering (skapande av användarprofiler)
 • Rättslig grund: Uppfyllande av kontraktsförfrågningar och förhandskontrakter (art. 6 para. 1 mening 1 lit. b. GDPR), juridisk skyldighet (art. 6 para. 1 mening 1 lit. c. GDPR), berättigade intressen (art. 6 para. 1 mening 1 lit. f. GDPR)

 

Betaltjänstleverantör

Inom ramen för avtalsmässiga och andra rättsförhållanden, på grund av juridiska skyldigheter eller på annat sätt baserat på våra legitima intressen, erbjuder vi de berörda personerna effektiva och säkra betalningsalternativ och använder andra betaltjänstleverantörer utöver banker och kreditinstitut (tillsammans ”betaltjänst”) leverantörer ”).

Uppgifterna som behandlas av betaltjänstleverantörerna inkluderar inventeringsdata, såsom namn och adress, bankdata, till exempel konto- eller kreditkortsnummer, lösenord, TAN: er och kontrollsummor, samt kontrakt, summa och mottagarrelaterad data. Dessa uppgifter krävs för att genomföra transaktionerna. Uppgifterna som behandlas behandlas dock endast av betaltjänstleverantörerna och lagras av dem. Det betyder att vi inte tar emot någon konto- eller kreditkortsrelaterad information, utan endast information med bekräftelse eller negativ information om betalningen. Under vissa omständigheter kan betaltjänstleverantörerna överföra uppgifterna till kreditbyråer. Syftet med denna överföring är att kontrollera identitet och kreditvärdighet. I detta avseende hänvisar vi till de allmänna villkoren och dataskyddsinformationen från betaltjänstleverantörerna.

För betaltransaktioner gäller villkoren och dataskyddsinformationen från respektive betaltjänstleverantör, som kan nås på respektive webbplats eller transaktionsapplikationer. Vi hänvisar också till dessa för ytterligare information och hävdande av ångerrätt, information och andra rättigheter för drabbade personer.

 • Datatyper som behandlas: Lageruppgifter (t.ex. namn, adresser), betalningsuppgifter (t.ex. bankinformation, fakturor, betalningshistorik), kontraktsdata (t.ex. kontraktets föremål, varaktighet, kundkategori), användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider ), meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP -adresser)
 • Berörda personer: Kunder, framtidsutsikter.
 • Syftet med behandlingen: Tillhandahållande av kontraktstjänster och kundservice.
 • Rättsliga grunder: Uppfyllande av kontraktsförfrågningar och förhandsavtal (art. 6 para. 1 mening 1 lit. b. GDPR), berättigade intressen (art. 6 para. 1 mening 1 lit. f. GDPR)

Begagnade tjänster och tjänsteleverantörer:

 

Tillhandahållande av online -erbjudande och webbhotell

För att kunna tillhandahålla våra onlinetjänster säkert och effektivt använder vi tjänster från en eller flera webbhotellleverantörer från vars servrar (eller servrar som hanteras av dem) onlinetjänsterna kan nås. För dessa ändamål kan vi använda infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster samt säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster.

Uppgifterna som behandlas inom ramen för tillhandahållandet av webbhotellet kan innehålla all information om användarna av vårt online -erbjudande, som genereras inom ramen för användning och kommunikation. Detta inkluderar regelbundet IP -adressen, som är nödvändig för att kunna leverera innehållet i online -erbjudanden till webbläsare och alla poster som görs inom vårt online -erbjudande eller från webbplatser.

Skicka e-post och värd: Webbhotellstjänsterna vi använder inkluderar också sändning, mottagning och lagring av e-post. För dessa ändamål behandlas mottagarnas och avsändarnas adresser samt annan information om sändning av e-post (t.ex. de berörda leverantörerna) och innehållet i respektive e-post. Ovan nämnda data kan också behandlas i syfte att identifiera skräppost. Observera att e-post på Internet i allmänhet inte skickas i krypterad form. Som regel är e-postmeddelanden krypterade under transport, men (om inte en end-to-end-krypteringsmetod används) inte på de servrar som de skickas och tas emot från. Vi kan därför inte ta något ansvar för e-postens överföringsväg mellan avsändaren och mottagningen på vår server.

Insamling av åtkomstdata och loggfiler: Vi själva (eller vår webbhotellleverantör) samlar in data om varje åtkomst till servern (så kallade serverloggfiler). Serverloggfiler kan innehålla adressen och namnet på de webbsidor och filer som du har tillgång till, datum och tid för åtkomst, överförd datavolym, meddelande om lyckad åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referens -URL (den tidigare besökta sidan) och som regel IP -adresser och den begärande leverantören.

Serverloggfilerna kan användas för säkerhetsändamål, t.ex. för att undvika överbelastning av servrarna (särskilt vid missbruk av attacker, så kallade DDoS-attacker) och för att säkerställa kapacitetsutnyttjandet av servrarna och deras stabilitet.

 • Bearbetade datatyper: Innehållsdata (t.ex. poster i onlineformulär), användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP -adresser)
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Rättsliga grunder: Berättigade intressen (art. 6 st. 1 mening 1 bokstav f. GDPR).

Kontakt

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller via sociala medier) kommer uppgifterna från de frågande personerna att behandlas i den utsträckning som är nödvändig för att besvara kontaktförfrågningar och eventuella begärda åtgärder.

Besvarandet av kontaktförfrågningar inom ramen för avtalsförhållanden eller förhandsavtal görs för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller för att besvara (för) avtalsförfrågningar och i övrigt på grundval av det berättigade intresset att svara på förfrågningarna.

 • Datatyper som behandlas: Lagerinformation (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. poster i onlineformulär), användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP -adresser)
 • Berörda personer: Kommunikationspartners, intresserade parter.
 • Syftet med behandlingen: Kontaktförfrågningar och kommunikation, hantering och svar på förfrågningar.
 • Rättslig grund: Uppfyllande av kontraktsförfrågningar och förhandskontrakter (art. 6 para. 1 mening 1 lit. b. GDPR), berättigade intressen (art. 6 para. 1 mening 1 lit. f. GDPR).

Begagnade tjänster och tjänsteleverantörer:

 

Nyhetsbrev och elektroniska meddelanden

Vi skickar nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden (nedan kallade "nyhetsbrev") endast med mottagarens samtycke eller med lagligt tillstånd. Om innehållet i nyhetsbrevet specifikt beskrivs i samband med en registrering för nyhetsbrevet är det avgörande för användarnas samtycke. Dessutom innehåller våra nyhetsbrev information om våra tjänster och oss.

För att registrera dig för våra nyhetsbrev är det i allmänhet tillräckligt att ange din e-postadress. Vi kan dock be dig att ange ett namn för personlig kontakt i nyhetsbrevet eller andra detaljer om dessa är nödvändiga för nyhetsbrevet.

Dubbel opt-in-procedur: Registreringen för vårt nyhetsbrev sker alltid i en så kallad dubbelmottagningsprocedur. Detta innebär att du efter registreringen får ett e-postmeddelande som ber dig bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna registrera sig med utländska e-postadresser. Nyhetsbrevets registreringar loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med lagkraven. Detta inkluderar lagring av registrerings- och bekräftelsestid samt IP -adress. Ändringar av dina data som lagras av leverantören levereras också.

Radering och begränsning av behandlingen: Vi kan lagra e-postadresserna som inte har prenumererats i upp till tre år utifrån våra legitima intressen innan vi tar bort dem för att kunna bevisa ett tidigare gett samtycke. Behandlingen av dessa uppgifter är begränsad till syftet med ett eventuellt försvar mot krav. En individuell begäran om radering är möjlig när som helst, förutsatt att det tidigare förekomsten av ett samtycke bekräftas samtidigt. Vid förpliktelser att permanent observera motsättningar förbehåller vi oss rätten att lagra e-postadressen i en svart lista enbart för detta ändamål.

Loggningen av registreringsförfarandet baseras på våra legitima intressen i syfte att bevisa att det har utförts korrekt. Om vi ger en tjänsteleverantör i uppdrag att skicka e-post görs detta på grundval av våra legitima intressen i ett effektivt och säkert sändningssystem.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Skickandet av nyhetsbrev baseras på mottagarens samtycke eller, om samtycke inte krävs, på våra legitima intressen i direktmarknadsföring, om och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, t.ex. vid befintlig kundreklam. Om vi ger en tjänsteleverantör i uppdrag att skicka e-post görs detta på grundval av våra legitima intressen. Registreringsprocessen registreras på grundval av våra legitima intressen för att bevisa att den utfördes i enlighet med lagen.

Innehåll: Information om oss, våra tjänster, åtgärder och erbjudanden.

Analys och prestandamätning: Nyhetsbrevet innehåller en så kallad ”webb-beacon”, det vill säga en pixelstor fil som hämtas från vår server när nyhetsbrevet öppnas, eller, om vi använder en e-postleverantör, från deras server. Inom ramen för denna hämtning samlas inledningsvis teknisk information, till exempel information om webbläsaren och ditt system, samt din IP -adress och tidpunkten för hämtningen in.

Denna information används för teknisk förbättring av vårt nyhetsbrev baserat på tekniska data eller målgrupper och deras läsbeteende på grundval av deras hämtningsplatser (som kan bestämmas med hjälp av IP -adressen) eller åtkomsttiderna. Denna analys inkluderar också att avgöra om nyhetsbrevet öppnas, när de öppnas och vilka länkar som klickas. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas enskilda nyhetsbrevsmottagare. Det är dock varken vår avsikt eller, om den används, att leverantören av e -posttjänster ska observera enskilda användare. Utvärderingarna tjänar oss snarare till att känna igen våra användares läsvanor och anpassa vårt innehåll till dem eller skicka olika innehåll efter våra användares intressen.

Utvärderingen av nyhetsbrevet och mätningen av framgång utförs, med uttryckligt samtycke från användarna, på grundval av våra legitima intressen för att använda ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevssystem som tjänar våra affärsintressen och uppfyller användarnas förväntningar.

En separat återkallelse av prestandamätningen är tyvärr inte möjlig. I detta fall måste hela nyhetsbrevsprenumerationen avbrytas eller invändas.

 • Datatyper som behandlas: inventeringsdata (t.ex. namn, adresser), kontaktdata (t.ex. e-post, telefonnummer), meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).
 • Berörda personer: Kommunikationspartners.
 • Syftet med behandlingen: Direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller post).
 • Rättslig grund: Samtycke (art. 6 para. 1 mening 1 lit. a. GDPR), legitima intressen (art. 6 para. 1 mening 1 lit. f. GDPR).
 • Rätt att överklaga (välja bort): Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev, dvs återkalla ditt samtycke eller invända mot ytterligare mottagande. Du hittar en länk för att avbryta nyhetsbrevet antingen i slutet av varje nyhetsbrev eller så kan du använda ett av ovanstående kontaktalternativ, helst e-post.

Begagnade tjänster och tjänsteleverantörer:

Webbanalys, övervakning och optimering

Webbanalys (även känd som "räckviddsmätning") används för att utvärdera besökarnas strömmar till vårt online -erbjudande och kan inkludera beteende, intressen eller demografisk information om besökare, till exempel ålder eller kön, som pseudonyma värden. Med hjälp av intervallanalysen kan vi till exempel identifiera vid vilken tid vårt online -erbjudande eller dess funktioner eller innehåll används mest eller bjuda in återanvändning. Vi kan också förstå vilka områden som kräver optimering.

Förutom webbanalys kan vi också använda testprocedurer, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt online -erbjudande eller dess komponenter.

För dessa ändamål kan så kallade användarprofiler skapas och lagras i en fil (så kallad "cookie") eller liknande procedurer med samma syfte. Denna information kan till exempel innehålla visat innehåll, besökta webbsidor och element som används på dessa sidor och tekniska detaljer som webbläsaren som används, datorsystemet som används och information om användningstider. Om användare har samtyckt till att samla in sina platsdata kan dessa data också behandlas beroende på leverantör.

Användarnas IP -adresser lagras också. Vi använder dock en IP -maskeringsprocedur (dvs pseudonymisering genom att förkorta IP -adressen) för att skydda användarna. I allmänhet är data som lagras i samband med webbanalys, A/B-testning och optimering inte tydliga användardata (t.ex. e-postadresser eller namn), utan pseudonymer. Detta innebär att vi liksom leverantörerna av den använda programvaran inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast informationen som lagras i deras profiler för respektive förfaranden.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Om vi ber användarna om deras samtycke till användning av tredjepartsleverantörer, är den rättsliga grunden för behandling av data samtycket. I annat fall kommer användarens data att behandlas på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också uppmärksamma dig på informationen om användningen av cookies i denna sekretesspolicy.

 • Bearbetade datatyper: Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP -adresser).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Syftet med behandlingen: Räckviddsmätning (t.ex. åtkomststatistik, igenkänning av återkommande besökare), spårning (t.ex. intresse-/beteendemässig profilering, användning av cookies), utvärdering av besökaråtgärder, profilering (skapande av användarprofiler).
 • Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund: Samtycke (art. 6 para. 1 mening 1 lit. a. GDPR), legitima intressen (art. 6 para. 1 mening 1 lit. f. GDPR).

Begagnade tjänster och tjänsteleverantörer:

 • etracker: Webbanalys/intervallmätning; tjänsteleverantör: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Tyskland; hemsida: https://www.etracker.com; Integritetspolicy: https://www.etracker.com/datenschutz/; Välj bort: https://www.etracker.de/privacy?et= [STÄLL IN DITT KONTO -ID].
 • Matomo (utan kakor): Matomo är en dataskyddsvänlig webbanalysprogramvara som används utan cookies och där igenkänningen av återkommande användare görs med hjälp av ett så kallat "digitalt fingeravtryck", som lagras anonymt och ändras var 24: e timme; med det ”digitala fingeravtrycket” registreras användarrörelser inom vårt online-erbjudande med hjälp av pseudonymiserade IP-adresser i kombination med webbläsarinställningar på användarsidan på ett sådant sätt att slutsatser om enskilda användares identitet inte är möjliga; tjänsteleverantör: Webbanalys/intervallmätning vid självhotell; hemsida: https://matomo.org/.

 

Marknadsföring online

Vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål online, vilket i synnerhet kan innefatta marknadsföring av annonsutrymme eller visning av reklam och annat innehåll (gemensamt kallat "innehåll") baserat på användarnas potentiella intressen och mätning av dess effektivitet.

För dessa ändamål skapas och lagras så kallade användarprofiler i en fil (så kallad "cookie") eller liknande förfaranden, med hjälp av vilka användardata som är relevanta för presentationen av ovannämnda innehåll lagras. Denna information kan till exempel innehålla det visade innehållet, besökta webbsidor, onlinenätverk som används, men också kommunikationspartners och tekniska detaljer som webbläsaren som används, datorsystemet som används och information om användningstider. Om användare har samtyckt till att samla in sina platsdata kan dessa uppgifter också behandlas.

Användarnas IP -adresser lagras också. Vi använder dock tillgängliga IP -maskeringsprocedurer (dvs pseudonymisering genom att förkorta IP -adressen) för att skydda användarna. I allmänhet lagras inga tydliga användardata (t.ex. e-postadresser eller namn) i samband med marknadsföringsprocessen online, utan pseudonymer. Detta innebär att vi liksom leverantörerna av marknadsföringsprocedurerna på nätet inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast informationen som lagras i deras profiler.

Som regel lagras informationen i profilerna i kakorna eller genom liknande procedurer. Dessa kakor kan senare läsas upp och analyseras i syfte att presentera innehåll på andra webbplatser som använder samma marknadsföringsförfarande online, och kan också kompletteras med ytterligare data och lagras på servern hos leverantören av onlinemarknadsföringsprocedurer.

Som ett undantag kan tydliga data tilldelas profilerna. Detta är till exempel fallet om användarna är medlemmar i ett socialt nätverk vars onlinemarknadsföringsförfarande vi använder och nätverket länkar användarprofilerna till ovan nämnda data. Observera att användare kan göra ytterligare avtal med leverantörerna, t.ex. genom att ge sitt samtycke under registreringen.

I princip får vi endast tillgång till sammanfattad information om hur framgångsrika våra annonser är. I samband med så kallade konverteringsmätningar kan vi dock kontrollera vilka av våra online marknadsföringsprocedurer som har lett till en så kallad konvertering, dvs till exempel att ett avtal ingås med oss. Omvandlingsmätningen används enbart för att analysera framgången för våra marknadsföringsåtgärder.

Om inte annat anges ber vi dig att anta att cookies som används lagras under en period av två år.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Om vi ber användarna om deras samtycke till användning av tredjepartsleverantörer, är den rättsliga grunden för behandling av data samtycket. I annat fall kommer användarens data att behandlas på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också uppmärksamma dig på informationen om användningen av cookies i denna sekretesspolicy.

Facebook pixlar: Å ena sidan gör Facebook-pixeln det möjligt för Facebook att bestämma besökarna i vårt online-erbjudande som en målgrupp för presentation av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Följaktligen använder vi Facebook Pixel för att visa de Facebook-annonser som vi placerat endast för de användare på Facebook och inom tjänsterna hos partners som samarbetar med Facebook (så kallat "Audience Network" https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som uppvisar vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som kan ses från de besökta webbplatserna) som vi överför till Facebook (så kallad ”Custom Audiences”). Med hjälp av Facebook -pixeln vill vi också se till att våra Facebook -annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte verkar irriterande. Facebook Pixel gör det också möjligt för oss att spåra effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användare har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad "konverteringsmätning").

 • Datatyper som behandlas: Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP -adresser), platsdata (information om en enhets eller persons geografiska position)
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster), intresserade parter.
 • Syftet med behandlingen: Spårning (t.ex. intresse-/beteendeprofilering, användning av cookies), remarketing, utvärdering av besökaråtgärder, intressebaserad och beteendebaserad marknadsföring, profilering (skapande av användarprofiler), konverteringsmätning (mätning av effektiviteten av marknadsföringsåtgärder), räckviddsmätning (t.ex. åtkomststatistik, igenkänning av återkommande besökare), målgruppsbildning (bestämning av målgrupper som är relevanta för marknadsföringsändamål eller annan produktion av innehåll), spårning över flera enheter (behandling över flera enheter av användardata för marknadsföringsändamål)
 • Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund: Samtycke (art. 6 para. 1 mening 1 bokstav a. GDPR), legitima intressen (art. 6 para. 1 mening 1 bokstav f. GDPR).
 • Möjlighet till invändning (opt-out): Vi hänvisar till de respektive leverantörernas dataskyddsmeddelanden och möjligheterna att invända (så kallad ”opt-out”) som anges för leverantörerna. Om inget uttryckligt alternativ för borttagning har angetts är det möjligt att stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Detta kan dock begränsa funktionerna i vårt online -erbjudande. Vi rekommenderar därför följande ytterligare opt-out-alternativ, som erbjuds i sammanfattande form för respektive områden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  (c) USA: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Kanada: https://optout.aboutads.info.

Begagnade tjänster och tjänsteleverantörer:

 • Google Taggstyrning: Google Tag Manager är en lösning med vilken vi kan hantera så kallade webbplatstaggar via ett gränssnitt och på så sätt integrera andra tjänster i vårt online-erbjudande. Tagghanteraren själv (som implementerar taggarna) behandlar inga personuppgifter om användarna. När det gäller behandlingen av användarnas personuppgifter, se följande information om Googles tjänster. Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hemsida: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: Online marknadsföring och webbanalys; tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hemsida: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, inställningar för visning av reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Ads och omvandlingsmätning: Vi använder onlinemarknadsföringsprocessen "Google Ads" för att placera annonser i Googles annonsnätverk (t.ex. i sökresultat, i videor, på webbsidor etc.) för att visas för användare som har ett förmodat intresse för annonserna. Vi mäter också konverteringen av annonserna. Vi lär oss dock bara det anonyma totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till en sida med en så kallad "konverteringsspårningstagg". Vi får ingen information som kan användas för att identifiera användare. Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hemsida: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ad Manager: Vi använder "Google Marketing Platform" (och tjänster som "Google Ad Manager") för att placera annonser i Googles annonsnätverk (t.ex. i sökresultat, i videor, på webbsidor etc.). Googles marknadsföringsplattform kännetecknas av det faktum att annonser visas i realtid baserat på användarnas förmodade intressen. Detta gör att vi bättre kan rikta in annonser för och inom vårt online -erbjudande för att bara visa användare annonser som potentiellt matchar deras intressen. Till exempel, om en användare visas annonser för produkter som han eller hon har varit intresserad av på andra webbplatser, kallas detta "remarketing". Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hemsida: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.
 • Facebook-Pixel: Tjänsteleverantör: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, Moderbolag: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Hemsida: https://www.facebook.com; Integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy; Rätt att överklaga (Opt-Out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Närvaro i sociala nätverk (sociala medier)

Vi upprätthåller närvaro online i sociala nätverk och behandlar användardata i detta sammanhang för att kommunicera med de användare som är aktiva där eller för att erbjuda information om oss.

Observera att användardata kan behandlas utanför Europeiska unionen. Detta kan leda till risker för användarna, eftersom tillämpningen av användarnas rättigheter kan försvåras.

Dessutom behandlas användardata inom sociala nätverk vanligtvis för marknadsundersökningar och reklamändamål. Således kan till exempel användarprofiler skapas på grundval av användarnas beteende och användarnas resulterande intressen. Användarprofilerna kan i sin tur till exempel användas för att placera annonser inom och utanför nätverken som förmodligen motsvarar användarnas intressen. För dessa ändamål lagras vanligtvis cookies på användarnas datorer, där användarnas beteende och intressen lagras. Dessutom kan data också lagras i användarprofilerna oberoende av de enheter som används av användarna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive plattform och är inloggade på dem).

För en detaljerad beskrivning av respektive behandlingsformer och invändningsmöjligheter (opt-out) hänvisar vi till dataskyddsdeklarationer och information från operatörerna i respektive nät.

Även när det gäller begäran om information och hävdandet av registrerade rättigheter påpekar vi att dessa kan göras mest effektivt med leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas data i varje fall och kan direkt vidta lämpliga åtgärder och ge information. Om du ändå behöver hjälp kan du kontakta oss.

 • Datatyper som behandlas: Lagerinformation (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. poster i onlineformulär), användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP -adresser)
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Syftet med behandlingen: Kontaktförfrågningar och kommunikation, spårning (t.ex. intresse/beteendemässig profilering, användning av cookies), remarketing, räckviddsmätning (t.ex. åtkomststatistik, igenkänning av återkommande besökare).
 • Rättslig grund: Berättigade intressen (art. 6 st. 1 mening 1 bokstav f. GDPR).

Begagnade tjänster och tjänsteleverantörer:

Twitter: Socialt nätverk; tjänsteleverantör: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Integritetspolicy: https://twitter.com/de/privacy, (Inställningar) https://twitter.com/personalization.

 

 

Insticksprogram och inbäddade funktioner och innehåll

Vi inkluderar i vårt online -erbjudande funktionella och innehållselement som erhålls från servrarna hos deras respektive leverantörer (nedan kallade "tredjepartsleverantörer"). Det kan till exempel vara grafik, videor eller sociala medieknappar och bidrag (nedan kallat enhetligt ”innehåll”).

Integrationen förutsätter alltid att tredjepartsleverantörer av detta innehåll behandlar användarnas IP -adress, eftersom de utan IP -adressen inte skulle kunna skicka innehållet till sina webbläsare. IP -adressen krävs därför för visning av detta innehåll eller funktioner. Vi anstränger oss för att endast använda sådant innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP -adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som ”webb-beacons”) för statistiska eller marknadsföringsändamål. "Pixeltaggarna" kan användas för att utvärdera information som besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan innehålla teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, de webbplatser som ska länkas, tidpunkten för besöket och andra detaljer om användningen av vårt online -erbjudande, samt kopplad till sådan information från andra källor.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Om vi ber användarna om deras samtycke till användning av tredjepartsleverantörer, är den rättsliga grunden för behandling av data samtycket. I annat fall kommer användarens data att behandlas på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också uppmärksamma dig på informationen om användningen av cookies i denna sekretesspolicy.

 • Datatyper som behandlas: Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP -adresser), platsdata (information om en enhets eller persons geografiska position), innehållsdata (t.ex. poster i online formulär), inventeringsdata (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster), kommunikationspartners.
 • Syftet med behandlingen: Tillhandahållande av våra onlinetjänster och användarvänlighet, tillhandahållande av kontraktstjänster och kundtjänst, kontaktförfrågningar och kommunikation, spårning (t.ex. intresse/beteendemässig profilering, användning av cookies), intressebaserad och beteendemässig marknadsföring, profilering (skapande av användarprofiler) , säkerhetsåtgärder, administration och svar på förfrågningar.
 • Rättslig grund: Rättmässiga intressen (art. 6 para. 1 mening 1 lit. f. GDPR), samtycke (art. 6 para. 1 mening 1 lit. a. GDPR), genomförande av kontraktet och förundersökningar (art. 6 para. 1 mening 1 lit. b. GDPR).

Begagnade tjänster och tjänsteleverantörer:

 

Radering av data

Uppgifterna som behandlas av oss kommer att raderas i enlighet med de juridiska kraven så snart deras medgivande för behandling återkallas eller andra behörigheter upphör att gälla (t.ex. om ändamålet för vilket uppgifterna behandlades upphör att gälla eller om det inte är nödvändigt för syftet).

Om inte uppgifterna raderas eftersom de krävs för andra och lagligt tillåtna ändamål, är deras behandling begränsad till dessa ändamål. Det betyder att uppgifterna blockeras och inte behandlas för andra ändamål. Detta gäller till exempel uppgifter som måste sparas av kommersiella eller skattelagliga skäl eller som måste lagras i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Ytterligare information om radering av personuppgifter kan också ges i de individuella dataskyddsanteckningarna i denna dataskyddsförklaring.

Ändring och uppdatering av sekretesspolicyn

Vi ber dig att regelbundet informera dig själv om innehållet i vår dataskyddsdeklaration. Vi kommer att anpassa dataskyddsförklaringen så snart ändringar i databehandlingen som utförs av oss gör detta nödvändigt. Vi kommer att informera dig så snart ändringarna gör det nödvändigt för dig att vidta åtgärder för att samarbeta (t.ex. för att ge ditt samtycke) eller för att få annan individuell avisering.

Om vi tillhandahåller adresser och kontaktinformation för företag och organisationer i denna sekretesspolicy, observera att adresserna kan ändras över tid och kontrollera informationen innan du kontaktar oss.

De registrerades rättigheter

Som registrerade har du rätt till olika rättigheter enligt GDPR, som särskilt följer av art. 15 till 21 GDPR:

 • Rätt att invända: Du har rätt att när som helst, av skäl som följer av din speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter som rör dig som utförs enligt art. 6 (1) (e) eller (f) DPA; detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser. Om personuppgifterna om dig behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring, inklusive profilering, i den mån det är kopplat till sådan direkt marknadsföring.
 • Ångerrätt för samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Rätt till tillgång till information: Du har rätt att få bekräftelse om huruvida uppgifter i fråga behandlas eller inte och att få information om sådana uppgifter, samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med lagkrav.
 • Rätt till rättelse: I enlighet med lagen har du rätt att begära komplettering av uppgifterna om dig eller rättelse av felaktiga uppgifter om dig.
 • Ångerrätt och begränsning av behandlingen: I enlighet med de lagstadgade bestämmelserna har du rätt att kräva att uppgifter om dig raderas omedelbart, eller alternativt, i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna, att kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas.
 • Rätt till dataöverförbarhet: Du har rätt, i enlighet med lagkrav, att få uppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära att de ska överföras till en annan ansvarig part.
 • Klagomål till tillsynsmyndigheten: Du har också rätt att, i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna, lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga bostad, arbetsplats eller plats för misstänkt överträdelse, om du anser att behandlingen av personliga uppgifter om dig bryter mot GDPR.

Definitioner av termer

Detta avsnitt ger en översikt över de termer som används i denna sekretesspolicy. Många av termerna är hämtade från lagen och definieras framför allt i art. 4 GDPR. De juridiska definitionerna är bindande. Följande förklaringar, å andra sidan, är främst avsedda att hjälpa dig att förstå dem. Termerna sorteras alfabetiskt.

 • Konverteringsspårning: ”Konverteringsspårning” betyder ett förfarande för att bestämma effektiviteten av marknadsföringsaktiviteter. För detta ändamål lagras en cookie vanligtvis på användarens enheter på de webbplatser där marknadsföringsåtgärderna utförs och hämtas sedan igen på målwebbplatsen. Till exempel kan vi använda detta för att spåra om annonserna vi har placerat på andra webbplatser har varit framgångsrika).
 • Kreditvärderingsinformation: Automatiserade beslut baseras på automatisk databehandling utan mänskligt ingripande (t.ex. vid automatisk avvisning av ett köp på konto, en online -kreditansökan eller ett online -ansökningsförfarande utan mänskligt ingripande. Enligt artikel 22 DPA, sådana automatiska beslut är endast tillåtna om registrerade ger sitt samtycke, om de är nödvändiga för att fullgöra ett kontrakt eller om nationella lagar tillåter sådana beslut.
 • Spårning över flera enheter: Spårning över flera enheter är en spårningsform där användares beteende- och intresseinformation registreras över enheter i så kallade profiler genom att tilldela användare en online-identifierare. Detta gör att användarinformationen kan analyseras för marknadsföringsändamål, oavsett vilken webbläsare eller enhet som används (t.ex. mobiltelefoner eller stationära datorer). För de flesta leverantörer är online-identifieringen inte länkad till tydliga data, till exempel namn, post- eller e-postadresser.
 • IP-maskering: IP -maskering är en metod för att radera den sista oktetten, dvs de två sista numren i en IP -adress, så att IP -adressen inte längre kan användas för att identifiera en person på ett unikt sätt. IP -maskering är därför ett sätt att pseudonymisera bearbetningsmetoder, särskilt inom onlinemarknadsföring
 • Intressebaserad och beteendemarknadsföring: Man talar om intressebaserad och/eller beteendemarknadsföring när användarnas potentiella intressen i annonser och annat innehåll är förutbestämda så exakt som möjligt. Detta görs på grundval av information om deras tidigare beteende (t.ex. besök och vistelse på vissa webbplatser, köpbeteende eller interaktion med andra användare), som lagras i en så kallad profil. Som regel används cookies för dessa ändamål.
 • Omvandlingsmätning: Omvandlingsmätning är en metod för att bestämma effektiviteten av marknadsföringsåtgärder. För detta ändamål lagras en cookie vanligtvis på användarnas enheter på de webbplatser där marknadsföringsåtgärderna äger rum och hämtas sedan igen på målwebbplatsen. Detta gör att vi till exempel kan spåra om de annonser som vi har placerat på andra webbplatser har varit framgångsrika.
 • Personlig information: ”Personuppgifter”: all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad ”registrerad”). en identifierbar person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en online -identifierare (t.ex. en cookie) eller en eller flera specifika faktorer för den fysiska , fysiologisk, genetisk, mental, ekonomisk, kulturell eller social identitet för den fysiska personen
 • Profilering: Profilering är all automatisk behandling av personuppgifter som består av att använda personuppgifter för att analysera, utvärdera eller förutsäga vissa personliga aspekter som rör en fysisk person (beroende på vilken typ av profilering det kan innehålla information om ålder, kön, plats och rörelsedata, interaktion med webbplatser och deras innehåll, shoppingbeteende, social interaktion med andra människor) (t.ex. intressen för visst innehåll eller produkter, klickbeteende på en webbplats eller plats). Cookies och webb -beacons används ofta för profilering.
 • Avståndsmätning: Räckviddsmätning (även känd som webbanalys) används för att utvärdera flödet av besökare till ett online -erbjudande och kan inkludera besökares beteende eller intressen i viss information, till exempel innehållet på webbplatser. Med hjälp av räckviddsanalys kan webbplatsägare till exempel identifiera vid vilken tid besökare besöker deras webbplats och vilket innehåll de är intresserade av. Detta gör det möjligt för dem att bättre anpassa innehållet på webbplatsen till deras besökares behov. Pseudonyma kakor och webb -beacons används ofta för att analysera intervall för att känna igen återvändande besökare och på så sätt få mer exakta analyser av användningen av ett online -erbjudande.
 • Remarketing: Man talar om ”remarketing” eller ”retargeting”, till exempel när det för reklamändamål noteras vilka produkter en användare var intresserad av på en webbplats för att påminna användaren om dessa produkter på andra webbplatser, t.ex. i annonser.
 • Platsdata: Platsdata skapas när en mobil enhet (eller en annan enhet med de tekniska kraven för en platsbestämning) ansluter till en radiocell, ett WLAN eller liknande tekniska medel och funktioner för platsbestämning. Platsdata tjänar till att indikera den geografiskt bestämbara positionen för jorden vid vilken respektive enhet är belägen. Platsdata kan till exempel användas för att visa kartfunktioner eller annan information som är beroende av en plats.
 • Spårning: Platsdata skapas när en mobil enhet (eller en annan enhet med de tekniska kraven för en platsbestämning) ansluter till en radiocell, ett WLAN eller liknande tekniska medel och funktioner för platsbestämning. Som regel lagras beteende- och intresseinformation om de onlinebud som används i cookies eller på servrar hos leverantörerna av spårningstekniken (så kallad profilering). Denna information kan sedan till exempel användas för att visa annonser för användare som sannolikt matchar deras intressen.
 • Ansvarsfull person: Med ”ansvarig person” avses den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller något annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter
 • Bearbetning:"Behandling" avser varje operation eller uppsättning operationer som utförs på personuppgifter, oavsett om det är automatiskt eller inte. Termen är bred och täcker praktiskt taget all hantering av data, oavsett om det handlar om insamling, analys, lagring, överföring eller radering.
 • Målgruppsbildning: Man talar om målgruppsbildning (eller ”anpassade målgrupper”) när målgrupper bestäms för reklamändamål, t.ex. infogning av annonser. Till exempel, baserat på en användares intresse för vissa produkter eller ämnen på Internet, kan man dra slutsatsen att den här användaren är intresserad av reklam för liknande produkter eller onlinebutiken där han/hon tittade på produkterna. Lookalike Audiences ”(eller liknande målgrupper) är i sin tur när innehållet som anses lämpligt visas för användare vars profiler eller intressen förmodligen motsvarar de användare som profilerna skapades för. Cookies och webbfyrar används vanligtvis för att skapa anpassade målgrupper och liknande publik.
sv_SESV