—————————————————————-
Instruktioner om uttag
—————————————————————-

Ångerrätt i EU
Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en tredje part än transportören och som anges av dig förvärvar, fysisk besittning av varorna. För att utöva ångerrätten måste du informera oss

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
österrike
E-post: info@digital-pinball.com

av ditt beslut att säga upp avtalet genom ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade modelluttagningsformuläret, men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla återkallningsfristen är det tillräckligt för dig att skicka ditt meddelande om din utövande av ångerrätten innan uttagsperioden har löpt ut. Effekter av återkallande Om du säger upp avtalet kommer vi att ersätta dig alla betalningar som du har fått, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av leverans) standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att säga upp detta kontrakt. Vi kommer att genomföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen har godkänt något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att ta några avgifter till följd av sådan ersättning. Vi kan hålla tillbaka ersättningen tills vi har fått tillbaka varorna eller om du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast. Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar oss om ditt tillbakadragande från detta avtal. Tidsfristen uppnås om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut. Du måste bära den direkta kostnaden för att returnera varorna. Du är endast ansvarig för något minskat värde på varorna som härrör från annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Modellformulär för återkallande (fyll i och returnera det här formuläret endast om du vill säga upp avtalet)

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
österrike
E-post: info@digital-pinball.com

————–
Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal för följande varor (*)/för tillhandahållande av följande tjänst (*), – Beställd den ( *)/mottaget den (*), – Konsumenternas namn, – Konsumenternas adress, – Konsumenternas underskrift (endast om detta formulär meddelas på papper), – Datum
————–

—————————————————————-
Widerrufsbelehrung
—————————————————————-

Widerrufsrecht in der EU
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hatt. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
österrike
E-post: info@digital-pinball.com

mittels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
österrike
E-post: info@digital-pinball.com

————–
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) – Bestellt am (*)/erhalten am (* ) – Name des/der Verbraucher(s) – Anschrift des/der Verbraucher(s) – Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) – Datum ___________ (*) Unzutreffendes streichen.
————–

sv_SESV