Återkallelsepolicy för digitalt innehåll

Ansvarsfriskrivning: Följande mall skapades av en advokat (https://drschwenke.de) i enlighet med de typiska kraven för en onlinebutik. Du bör ändå bara tillämpa mallen ytterligare för noggrann granskning och anpassning till din specifika affärsmodell. För att hjälpa dig att göra det innehåller följande mall ytterligare anteckningar som måste följas samt röda passager som kräver särskild uppmärksamhet och, i förekommande fall, anpassning. Ta bort anteckningarna när du har arbetat dig igenom mallen. Ta juridisk rådgivning om du är osäker på vissa delar. Upphovsrätt: Du får endast använda mallen inom respektive domän/webbplats om den senare omfattas av din Marketpress-licens. Det är förbjudet att vidarebefordra denna mall till tredje part (inklusive kunder, t.ex. som utvecklare).

Meddelande till konsumenter om uppsägning av avtal om leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium (t.ex. en e-bok eller en nedladdning av programvara)

Avbokningsregler

En konsument är varje fysisk person som genomför en rättslig transaktion för ändamål som till största delen inte kan hänföras till någon yrkesverksamhet av vare sig kommersiell eller egenföretagareskaraktär de ägnar sig åt.

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal utan att ange skäl inom en fjorton dagars uppsägningstid som börjar den dag då avtalet ingås. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss ([ange: namn/företag, adress till ångerrättsmottagare, telefonnummer, e-postadress, faxnummer (om du har ett); du kan också använda kortkoden Firma Michael Gruber
Edelstauden 55
8081 Edelstauden
österrike
E-post: info@digital-pinball.com och spara adressen i dina EN-inställningar]) till ditt beslut att säga upp detta avtal genom en otvetydig förklaring (t.ex. i form av ett brev skickat per post, ett fax eller en e-post). Du kan – men är inte skyldig att – använda mallen för uppsägningsformuläret som bifogas denna avbokningspolicy. Du kommer att anses ha följt ovannämnda ångerfrist om ditt brev, fax eller e-postmeddelande som meddelar oss om användningen av din ångerrätt har skickats före utgången av ångerfristen.

Konsekvenser av avbokning
Om du säger upp detta avtal är vi skyldiga att utan dröjsmål betala tillbaka alla betalningar vi har mottagit från dig (inklusive leveranskostnader men exklusive extra kostnader som uppstår till följd av att du valt en annan leveranstyp än den standardleveranstyp med lägsta kostnad vi erbjuder) och inom en period av högst fjorton dagar från det datum då vi tar emot din korrespondens som meddelar oss om din uppsägning av detta avtal. Återbetalning sker med samma betalningstyp som du använde för den ursprungliga transaktionen om inte annat överenskommits med dig; du kommer inte att debiteras några avgifter i samband med återbetalning.

Mall för uppsägningsformulär

(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)
– Till [vänligen infoga: namn/företag, adress till avbokningsmottagaren, e-postadress, faxnummer (om du har ett)]:
– Jag/vi (*) häver härmed avtalet jag/vi (*) ingått för köp av följande varor (*)/ leverans av följande tjänst (*)
– Beställd (*)/Mottagna (*)
– Namn på konsument(er)
– Adress till konsument(er)
– Underskrift av konsument(er) (krävs endast om uppsägningen görs i pappersform)
- Datum
—————————————
(*) Radera vid behov.

Uteslutning och förtida utgång av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av digitalt innehåll som inte är prefabricerat och vars tillverkning antingen definieras av de alternativ som valts och syften som konsumenten avser eller är tydligt anpassade efter konsumentens personliga behov. Ångerrätten upphör att gälla i förtid om vi påbörjar fullgörandet av avtalet först efter att du har gett ditt uttryckliga samtycke och därmed bekräftar din medvetenhet om att du förlorar din ångerrätt när vi påbörjar fullgörandet av avtalet. Vi påpekar att vi har rätt att göra ovan nämnda samtycke och bekräftelse till en förutsättning för ingående av avtalet.

sv_SESV