Välj en sida

Allmänna villkor (inklusive information för kunder)

1. Tillämplighet
2. Erbjudanden, servicebeskrivningar
3. Orderprocess, ingående av kontrakt
4. Priser, leveranskostnader
5. Leverans, produkttillgänglighet
6. Betalningsvillkor
7. Äganderättsförbehåll8. Produktgaranti, garanti
9. Ansvar
10. Lagring av själva kontraktet
11. Avslutande kommentarer

1. Tillämplighet

1.1. Affärsförhållandet mellan [vänligen infoga: DemoShop Ltd, ägare: Tom Template, 1 Template Street, Post Code Template City] (nedan kallad "leverantören") och kunden (nedan kallad "kunden") är exklusivt styrs av följande allmänna villkor i den version som är giltig vid beställningstillfället.

1.2. Vänligen ställ eventuella frågor eller klagomål till vår kundtjänst, info@digital-pinball.com.

1.3. Dessa allmänna villkor anser att en konsument är varje fysisk person som slutför en juridisk transaktion för ändamål som till största delen inte kan hänföras till någon yrkesverksamhet av vare sig kommersiell eller egenföretagare som de bedriver (enligt definitionen i § 13 BGB).

1.4. Varken kundens egna villkor eller andra villkor som avviker från dessa allmänna villkor kommer att respekteras om inte säljaren uttryckligen samtycker till giltigheten av dessa.

2. Erbjudanden, servicebeskrivningar
Visning av produkter i webbutiken ska likställas med en inbjudan att göra en beställning och inte ett juridiskt bindande erbjudande. Tjänstebeskrivningar som ingår i kataloger eller på leverantörens webbplatser ska inte likställas med vare sig ett löfte eller en garanti.
Alla erbjudanden gäller "så länge lagret räcker" om inte annat anges i respektive produktbeskrivning. Fel undantagna.

OBS: Ange rätt knappsetiketter i följande avsnitt.
3. Orderprocess, ingående av kontrakt
3.1. Kunden är fri att välja de produkter som de väljer från leverantörens produktsortiment och samla ihop dem i en så kallad "korg" med knappen [Lägg i varukorg]. Kunden kan sedan gå vidare till sin korg och ändra sitt val efter behov, till exempel genom att ta bort en produkt från korgen. När de är nöjda med valet kan kunden gå vidare till det sista steget i beställningsprocessen med knappen [Fortsätt till kassan].

3.2. När kunden klickar på knappen [Lägg order (betalning sker)] begär de en bindande begäran om att köpa de varor som för närvarande finns i sin korg. Före beställning kan kunden när som helst se och ändra sina beställningsdata och kan också använda sin webbläsares ”Tillbaka” -funktion för att återgå till sin korg eller avbryta beställningsprocessen. Viktiga poster är markerade med en asterisk (*).
3.3. Säljaren svarar genom att mejla kunden en automatisk bekräftelse på mottagandet. e -postmeddelandet sammanfattar beställningen från kunden och kan skrivas ut med funktionen "Skriv ut" (orderbekräftelse). Den automatiska mottagningsbekräftelsen dokumenterar endast mottagandet av kundens order av säljaren och ska inte likställas med orderacceptans. Ett bindande köpeavtal anses endast ingås om säljaren skickar eller överlämnar den beställda produkten till kunden inom 2 dagar eller bekräftar att den beställda produkten skickas inom 2 dagar genom att skicka kunden ett andra e -postmeddelande, orderbekräftelse eller en faktura .

3.4. Om säljaren erbjuder ett förskottsbetalningsalternativ anses kontraktet ha ingåtts när kunden lämnar sina bankuppgifter och uppfyller betalningsbegäran. Om betalaren trots betalning och trots att kunden skickas en påminnelse inte tar emot betalningen inom 10 kalenderdagar efter att orderbekräftelsen skickats, har säljaren rätt att dra sig ur kontraktet, vilket gör beställningen ogiltig och befria säljaren från sin leveransskyldighet. Vid denna tidpunkt anses ordern ha kommit till en slutsats utan ytterligare konsekvenser för varken kunden eller säljaren. Produkter för vilka förskottsbetalning erbjuds kan därför reserveras för högst 10 kalenderdagar.

4. Priser, leveranskostnader

4.1. Alla priser som anges på leverantörens webbplats är inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms) till giltigt pris.
4.2. Säljaren debiterar leveranskostnader utöver de angivna priserna. Leveranskostnader förklaras tydligt för kunden på en separat webbsida och under själva beställningsprocessen.

5. Leverans, produkttillgänglighet
5.1. Om kunden väljer förskottsbetalning sker leveransen efter mottagandet av fakturabeloppet.

5.2. Säljaren har rätt att ångra avtalet om leveransen av varan, trots kundens fel, misslyckas trots tre leveransförsök. Alla betalningar som redan gjorts av kunden återbetalas utan dröjsmål.

5.3. Säljaren har rätt att återkalla kontraktet om den beställda produkten inte är tillgänglig eftersom säljaren, utan eget fel, inte har levererats med produkten i fråga av sin leverantör. Om denna situation uppstår kommer säljaren att informera kunden utan dröjsmål och vid behov erbjuda att förse dem med en jämförbar produkt. Om det inte finns några jämförbara produkter tillgängliga eller om kunden inte vill levereras med en jämförbar produkt återbetalar säljaren alla betalningar som redan har mottagits till kunden utan dröjsmål. Kunder meddelas om leveransperioder och leveransbegränsningar (t.ex. leverans till specifika länder med undantag för andra) på en separat webbsida eller i respektive produktbeskrivning.

6. Betalningsvillkor
6.1. Kunden kan välja en av de tillgängliga betalningstyperna under beställningsprocessen; deras val görs innan beställningsprocessen slutförts. Kunder informeras om tillgängliga betalningstyper på en separat webbsida. Om betalning på konto är tillgänglig måste betalning ske inom 30 dagar från mottagandet av varan och motsvarande faktura. Full betalning måste göras i förskott för alla andra betalningstyper. Om tredjepartsleverantörer får i uppdrag att behandla betalningen (t.ex. PayPal) gäller de allmänna villkoren för dessa leverantörer. Om förfallodagen för vilken betalning måste göras definieras som ett kalenderdatum anses kunden vara i efterskott så snart de inte följer den förfallodagen och är ansvariga för lagstadgade räntor på efterskott. Kundens skyldighet att betala dröjsmålsränta utesluter inte verkställighet av andra krav på förseningar som orsakas av säljaren.

6.6. Kunden har endast rätt till kvittning om deras motkrav är juridiskt giltiga eller bekräftade av säljaren. Kunden kan endast tillämpa en kvarhållningsrätt om deras fordringar beror på samma avtalsförhållande som säljarens påståenden.

7. ÄganderättsförbehållSäljaren behåller titeln på de levererade varorna tills full betalning har gjorts.8. Produktgaranti och garanti
8.1. Säljaren erbjuder en garanti enligt lagstadgade föreskrifter. De varor som levereras av säljaren omfattas endast av en garanti om kunden uttryckligen informerades om en sådan garanti och villkoren för denna innan orderprocessen påbörjades.9. Ansvar
9.1. Följande undantag och ansvarsbegränsningar i samband med säljarens ersättningsansvar gäller oberoende av andra lagstadgade behörighetskriterier.

9.2. Säljaren ansvarar utan begränsning om skada har uppstått med uppsåt eller grov vårdslöshet.

9.3. Säljaren är också ansvarig för mindre vårdslöshet som leder till brott mot grundläggande skyldigheter vars överträdelse äventyrar uppfyllandet av avtalsmässiga syften och brott mot skyldigheter vars fullgörande är en förutsättning för korrekt utförande av kontraktet och normalt kan åberopas av kunden . I detta fall är säljarens ansvar ändå begränsat till förutsebar skada som är typisk för den typ av kontrakt som är inblandad. Säljaren ansvarar inte för mindre vårdslöshet som leder till brott mot andra skyldigheter än de som nämns i föregående meningar. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte skador på liv, lem eller hälsa, defekter som identifierats efter godkännande av en garanti avseende produktens art eller defekter som hålls hemliga med uppsåtligt bedrägeri. Ansvar enligt villkoren i den tyska lagen om ansvar för defekta produkter påverkas inte.

9.5. I den mån säljarens ansvar är uteslutet eller begränsat gäller sådant undantag och/eller begränsning även personligt ansvar för anställda, representanter och agenter.

10. Lagring av själva kontraktet
10.1. Kunden kan skriva ut kontraktet med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion under det sista steget i beställningsprocessen (dvs. innan han lägger sin beställning hos säljaren).

10.2. Leverantören kommer också att skicka kunden en orderbekräftelse som innehåller all orderdata till den e -postadress som kunden har angett. Dessutom kommer kunden att få en kopia av säljarens allmänna villkor (inklusive säljarens avbokningsregler och information om fraktkostnader och säljarens leverans- och betalningsvillkor) tillsammans med orderbekräftelsen eller senast vid leverans av varan . Om du har registrerat dig i vår butik kan du se de beställningar du har lagt i din profil. Vi lagrar också kontraktet i din profil men gör det inte tillgängligt på internet.

OBS: Observera i det följande att länken till http://ec.europa.eu/consumers/odr/ måste vara klickbar
11. Avslutande kommentarer
11.1. Den juridiska hemorten och platsen för uppfyllandet är säljarens huvudkontor i den mån kunden är en affärsperson, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild tillgång enligt offentlig rätt.

11.2. Kontraktets språk är tyska.

11.3. Europeiska kommissionens konsumentplattform för online -tvistlösning (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistelösningsförfaranden inför en konsumentnämnd.

 
sv_SESV