Allmänna villkor (inklusive information för kunder)

1. Tillämplighet
2. Erbjudanden, servicebeskrivningar
3. Orderprocess, ingående av kontrakt
4. Priser, leveranskostnader
5. Leverans, produkttillgänglighet
6. Betalningsvillkor
7. Äganderättsförbehåll8. Produktgaranti, garanti
9. Ansvar
10. Lagring av själva kontraktet
11. Avslutande kommentarer

1. Tillämplighet

1.1. Affärsförhållandet mellan [vänligen infoga: DemoShop Ltd, ägare: Tom Template, 1 Template Street, Post Code Template City] (nedan kallad "leverantören") och kunden (nedan kallad "kunden") är exklusivt styrs av följande allmänna villkor i den version som är giltig vid beställningstillfället.

1.2. Vänligen ställ eventuella frågor eller klagomål till vår kundtjänst, info@digital-pinball.com.

1.3. Dessa allmänna villkor anser att en konsument är varje fysisk person som slutför en juridisk transaktion för ändamål som till största delen inte kan hänföras till någon yrkesverksamhet av vare sig kommersiell eller egenföretagare som de bedriver (enligt definitionen i § 13 BGB).

1.4. Varken kundens egna villkor eller andra villkor som avviker från dessa allmänna villkor kommer att respekteras om inte säljaren uttryckligen samtycker till giltigheten av dessa.

2. Erbjudanden, servicebeskrivningar

2.1 Visning av produkter i nätbutiken är att likställa med en inbjudan att göra en beställning och inte ett juridiskt bindande erbjudande. Tjänstebeskrivningar som ingår i kataloger eller på säljarens webbplatser är inte att likställa med vare sig ett löfte eller en garanti.
Alla erbjudanden gäller "så länge lagret räcker" om inte annat anges i respektive produktbeskrivning. Fel undantagna.

2.2 Sharpin Pinball säljer endast hårdvaruprodukten. Spel finns tillgängliga på Google App Store. Medan vissa av de listade spelen är gratis, kräver andra betalning. Tillgängligheten av spelen beror på utgivaren av apparna. De kan ändra det när som helst. Sharpin Pinball är inte kopplat till Google Play eller någon app i Google Play Butik. Alla varumärken, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare. Alla företags-, produkt- och tjänstnamn som används på denna webbplats är endast för identifieringsändamål. 

3. Orderprocess, ingående av kontrakt
3.1. Kunden är fri att välja de produkter som de väljer från leverantörens produktsortiment och samla ihop dem i en så kallad "korg" med knappen [Lägg i varukorg]. Kunden kan sedan gå vidare till sin korg och ändra sitt val efter behov, till exempel genom att ta bort en produkt från korgen. När de är nöjda med valet kan kunden gå vidare till det sista steget i beställningsprocessen med knappen [Fortsätt till kassan].

3.2. När kunden klickar på knappen [Lägg order (betalning sker)] begär de en bindande begäran om att köpa de varor som för närvarande finns i sin korg. Före beställning kan kunden när som helst se och ändra sina beställningsdata och kan också använda sin webbläsares ”Tillbaka” -funktion för att återgå till sin korg eller avbryta beställningsprocessen. Viktiga poster är markerade med en asterisk (*).
3.3. Säljaren svarar genom att mejla kunden en automatisk bekräftelse på mottagandet. e -postmeddelandet sammanfattar beställningen från kunden och kan skrivas ut med funktionen "Skriv ut" (orderbekräftelse). Den automatiska mottagningsbekräftelsen dokumenterar endast mottagandet av kundens order av säljaren och ska inte likställas med orderacceptans. Ett bindande köpeavtal anses endast ingås om säljaren skickar eller överlämnar den beställda produkten till kunden inom 2 dagar eller bekräftar att den beställda produkten skickas inom 2 dagar genom att skicka kunden ett andra e -postmeddelande, orderbekräftelse eller en faktura .

3.4. Om säljaren erbjuder ett förskottsbetalningsalternativ anses kontraktet ha ingåtts när kunden lämnar sina bankuppgifter och uppfyller betalningsbegäran. Om betalaren trots betalning och trots att kunden skickas en påminnelse inte tar emot betalningen inom 10 kalenderdagar efter att orderbekräftelsen skickats, har säljaren rätt att dra sig ur kontraktet, vilket gör beställningen ogiltig och befria säljaren från sin leveransskyldighet. Vid denna tidpunkt anses ordern ha kommit till en slutsats utan ytterligare konsekvenser för varken kunden eller säljaren. Produkter för vilka förskottsbetalning erbjuds kan därför reserveras för högst 10 kalenderdagar.

4. Priser, leveranskostnader

4.1. Alla priser som anges på leverantörens webbplats är inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms) till giltigt pris.
4.2. Säljaren debiterar leveranskostnader utöver de angivna priserna. Leveranskostnader förklaras tydligt för kunden på en separat webbsida och under själva beställningsprocessen.

5. Leverans, produkttillgänglighet
5.1. Om kunden väljer förskottsbetalning sker leveransen efter mottagandet av fakturabeloppet.

5.2. Säljaren har rätt att ångra avtalet om leveransen av varan, trots kundens fel, misslyckas trots tre leveransförsök. Alla betalningar som redan gjorts av kunden återbetalas utan dröjsmål.

5.3. Säljaren har rätt att frånträda avtalet om den beställda produkten inte är tillgänglig på grund av att säljaren, utan egen förskyllan, inte har levererats med produkten i fråga av sin leverantör. Om denna situation uppstår kommer säljaren utan dröjsmål att informera kunden och vid behov erbjuda dem en jämförbar produkt. Om det inte finns några jämförbara produkter tillgängliga eller kunden inte önskar att få en jämförbar produkt kommer säljaren att återbetala eventuella betalningar som redan erhållits till kunden utan dröjsmål.

5.4. Kunder meddelas om leveranstider och leveransrestriktioner (t.ex. leverans till specifika länder med undantag för andra) på en separat webbsida eller i respektive produktbeskrivning.

6. Betalningsvillkor
6.1. Kunden är fri att välja en av de tillgängliga betalningstyperna under beställningsprocessen; deras val görs innan beställningsprocessen slutförs. Kunder informeras om tillgängliga betalningstyper på en separat webbsida.

6.2. Om betalning finns tillgänglig ska betalning ske inom 30 dagar från mottagandet av varan och motsvarande faktura. Full betalning måste göras i förskott vid alla andra betalningstyper.

6.3. Om tredjepartsleverantörer får i uppdrag att behandla betalningen (t.ex. PayPal) gäller de allmänna villkoren för dessa leverantörer.

6.4. Om förfallodagen för vilken betalning ska ske definieras som ett kalenderdatum, kommer kunden att anses vara i försening så snart de inte uppfyller denna förfallodag och vara skyldig att betala lagstadgad dröjsmålsränta.

6.5. Kundens skyldighet att betala dröjsmålsränta utesluter inte att säljaren gör gällande andra krav på dröjsmålsskador.

6.6. Kunden har endast rätt till kvittning om deras motkrav är juridiskt giltiga eller bekräftade av säljaren. Kunden kan endast tillämpa en kvarhållningsrätt om deras fordringar beror på samma avtalsförhållande som säljarens påståenden.

7. ÄganderättsförbehållSäljaren behåller titeln på de levererade varorna tills full betalning har gjorts.

8. Produktgaranti och garanti
8.1. Säljaren erbjuder en garanti som krävs enligt lagstadgade bestämmelser.

8.2. De varor som tillhandahålls av säljaren omfattas endast av en garanti om kunden uttryckligen informerades om en sådan garanti och villkoren för denna innan beställningsprocessen påbörjades.

9. Ansvar
9.1. Följande undantag och ansvarsbegränsningar i samband med säljarens ersättningsansvar gäller oberoende av andra lagstadgade behörighetskriterier.

9.2. Säljaren ansvarar utan begränsning om skada har uppstått med uppsåt eller grov vårdslöshet.

9.3. Säljaren är även ansvarig för mindre vårdslöshet som leder till brott mot grundläggande förpliktelser vars överträdelse äventyrar fullgörandet av avtalsändamålet och brott mot skyldigheter vars fullgörande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras och som normalt kan åberopas av kunden. . I detta fall är säljarens ansvar dock begränsat till förutsebar skada som är typisk för den aktuella kontraktstypen. Säljaren ansvarar inte för ringa vårdslöshet som leder till brott mot andra skyldigheter än de som nämnts i föregående meningar.

9.4. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte skador på liv, lem eller hälsa, defekter som identifierats efter godtagandet av en garanti avseende produktens art eller defekter som hålls hemliga med uppsåtligt bedrägeri. Ansvaret enligt villkoren i den tyska lagen om ansvar för defekta produkter förblir opåverkat.

9.5. I den mån säljarens ansvar är uteslutet eller begränsat gäller sådant undantag och/eller begränsning även personligt ansvar för anställda, representanter och agenter.

10. Lagring av själva kontraktet
10.1. Kunden kan skriva ut kontraktet med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion under det sista steget i beställningsprocessen (dvs. innan han lägger sin beställning hos säljaren).

10.2. Leverantören kommer också att skicka kunden en orderbekräftelse som innehåller all orderdata till den e -postadress som kunden har angett. Dessutom kommer kunden att få en kopia av säljarens allmänna villkor (inklusive säljarens avbokningsregler och information om fraktkostnader och säljarens leverans- och betalningsvillkor) tillsammans med orderbekräftelsen eller senast vid leverans av varan . Om du har registrerat dig i vår butik kan du se de beställningar du har lagt i din profil. Vi lagrar också kontraktet i din profil men gör det inte tillgängligt på internet.

11. Avslutande kommentarer
11.1. Den juridiska hemorten och platsen för uppfyllandet är säljarens huvudkontor i den mån kunden är en affärsperson, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild tillgång enligt offentlig rätt.

11.2. Kontraktets språk är tyska.

11.3. Europeiska kommissionens konsumentplattform för online -tvistlösning (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistelösningsförfaranden inför en konsumentnämnd.

 
sv_SESV